Legalizacja pracy, zezwolenia na pracę dla cudzoziemców

Legalna praca w Polsce z pomocą Visa and Work

Obcokrajowiec zamierzający podjąć legalne zatrudnienie na terytorium Rzeczpospolitej Polski ma obowiązek posiadania niezbędnego zezwolenia na pracę. Co istotne, może o nie wnioskować wyłącznie podmiot chcący zatrudnić go w Polsce. Zezwolenie nie jest więc wydawane na wniosek cudzoziemca. Proces legalizacji pracy obcokrajowca w Polsce bywa żmudny i długotrwały. Dlatego też wychodząc naprzeciw potrzebom pracodawców, firma Visa and Work oferuje kompleksowe usługi w zakresie uzyskiwania zezwolenia na pracę dla osób spoza Polski.


Jako zespół odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w branży możemy zagwarantować w pełni profesjonalną, rzetelną i skuteczną pomoc w załatwieniu legalnej pracy w Polsce dla cudzoziemca. Zajmujemy się przygotowywaniem niezbędnej dokumentacji, wypełnianiem wniosków oraz reprezentowaniem pracodawców przed Urzędem ds. Cudzoziemców. Wykonujemy również rejestrację oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy. Nasze zaangażowanie i wiedza owocują regularnie zwiększającym się gronem zadowolonych klientów oraz szerokim zakresem sfinalizowanych z sukcesem spraw. Zapewniamy fachowe doradztwo oraz regularny kontakt drogą mailową, telefoniczną albo w siedzibie naszej firmy.


Zezwolenie typu A na pracę

Oferujemy skuteczną pomoc w uzyskaniu zezwolenia typu A. Jest ono wymagane, kiedy obcokrajowiec podejmuje w Polsce zatrudnienie na podstawie umowy o pracę albo umowy zlecenie. Zezwolenie typu A jest wydawane na podstawie wniosku złożonego przez podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonanie pracy. O legalizacji pracy, czyli wydaniu zezwolenia, decyduje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę pracodawcy. Wyjątkiem w tym zakresie jest sytuacja, kiedy specyfika pracy nie pozwala na jednoznaczne wskazanie głównego miejsca jej realizacji. W takim przypadku decyzję o wydaniu zezwolenia typu A wydaje wojewoda mazowiecki. Okres ważności pozwolenia jest każdorazowo wskazywany w dokumencie, nie może przekroczyć jednak 3 lat. Po upływie tego okresu można ubiegać się o jego przedłużenie.


Zezwolenie na pracę jest wymagane, jeśli cudzoziemiec:


  1. wykonuje pracę w Polsce na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z pracodawcą, który ma siedzibę /miejsce zamieszkania w Polsce - w tym wypadku cudzoziemiec otrzymuje zezwolenie na pracę typu A;
  2. w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu przedsiębiorcy wpisanego do KRS/spółki kapitałowej w organizacji przebywa w Polsce przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy - cudzoziemiec otrzymuje wtedy zezwolenie na pracę typu B
  3. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany do Polski na okres dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym do Polski do pracy w oddziale lub zakładzie pracodawcy zagranicznego lub w podmiocie powiązanym z pracodawcą zagranicznym  - cudzoziemiec otrzymuje wtedy zezwolenie na pracę typu C
  4. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego, nieposiadającego zorganizowanej działalności w Polsce (m.in. ani oddziału ani zakładu) i jest delegowany do Polski w celu realizacji usługi eksportowej, czyli usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym - cudzoziemiec otrzymuje wtedy zezwolenie na pracę typu D
  5. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i delegowany na terytorium Polski na okres przekraczający 3 miesiące w ciągu kolejnych 6 miesięcy w celu innym niż objęty zezwoleniami typu B, C, D- cudzoziemiec otrzymuje w takim wypadku zezwolenie typu E.

Legalizacja pracy dla Ukraińców i innych cudzoziemców

Obecna sytuacja ekonomiczna i migracyjna sprawiła, że zezwolenia typu A cieszą się szczególnym zainteresowaniem wśród obywateli Ukrainy, Białorusi, Gruzji czy Rosji. Co istotne, wspomniany dokument wymagany jest również w przypadku podjęcia prac krótkoterminowych. Daje on gwarancję legalności oraz pełnego bezpieczeństwa prawnego zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Szukasz profesjonalnej pomocy?

Skontaktuj się z nami.

chats