Język:

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Państwa, których obywatele mogą pracować na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi to tylko i wyłącznie: Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja i Ukraina. Procedura jest uproszczona i dotyczy ona prac nie-sezonowych. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi musi być wpisane przez Powiatowy Urząd Pracy do ewidencji oświadczeń. Oprócz tego cudzoziemiec musi posiadać dokument potwierdzający tytuł pobytowy w RP, uprawniający do wykonywania pracy na terenie Polski.

 

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi składa pracodawca w Powiatowym Urzędzie Pracy, który wpisuje oświadczenie cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń. Gdy oświadczenie zostaje zarejestrowane przez urząd, pracodawca przekazuje je cudzoziemcowi.

 

Na podstawie oświadczenia cudzoziemiec stara się o tytuł pobytowy pozwalający na pracę na terytorium RP (np. zezwolenie na pobyt czasowy lub odpowiednia wiza, przebywanie w ruchu bezwizowym do 90 dni w ciągu kolejnych 180 dni). Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi uprawnia go do pracy nie-sezonowej do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

 

Pracodawca jest zobowiązany poinformować urząd o podjęciu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy) lub niepodjęciu (w ciągu 7 dni od wskazanej w oświadczeniu daty rozpoczęcia pracy) pracy przez cudzoziemca. Pracodawca jest zobowiązany zgłosić w ciągu 7 dni cudzoziemca do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ubezpieczenia takie dają pracownikowi prawo do świadczeń w razie choroby, wypadku przy pracy lub macierzyństwa oraz do bezpłatnego korzystania ze służby zdrowia (świadczenia nie dotyczą w przypadku umów o dzieło).

 

W przypadku gdy cudzoziemiec został zatrudniony w związku z oświadczeniem na podstawie umowy o pracę i pracodawca chce z nim kontynuować współpracę przez dłuższy okres, pracodawca może, już po 3 miesiącach pracy cudzoziemca, złożyć wojewodzie wniosek o wydanie zezwolenia na pracę na prostszych zasadach. Jest również możliwość, aby sam cudzoziemiec złożył wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt i pracę. Jeżeli wniosek o zezwolenie będzie kompletny, do wydania decyzji praca cudzoziemca będzie uznana za legalną.

Szukasz profesjonalnej pomocy?

Skontaktuj się z nami.

chats