Język:

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Państwa, których obywatele mogą pracować na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi to tylko i wyłącznie: Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja i Ukraina. Procedura jest uproszczona i dotyczy ona prac nie-sezonowych. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi musi być wpisane przez Powiatowy Urząd Pracy do ewidencji oświadczeń. Oprócz tego cudzoziemiec musi posiadać dokument potwierdzający tytuł pobytowy w RP, uprawniający do wykonywania pracy na terenie Polski.

 

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi składa pracodawca w Powiatowym Urzędzie Pracy, który wpisuje oświadczenie cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń. Gdy oświadczenie zostaje zarejestrowane przez urząd, pracodawca przekazuje je cudzoziemcowi.

 

Na podstawie oświadczenia cudzoziemiec stara się o tytuł pobytowy pozwalający na pracę na terytorium RP (np. zezwolenie na pobyt czasowy lub odpowiednia wiza, przebywanie w ruchu bezwizowym do 90 dni w ciągu kolejnych 180 dni). Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi uprawnia go do pracy nie-sezonowej do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

 

Pracodawca jest zobowiązany poinformować urząd o podjęciu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy) lub niepodjęciu (w ciągu 7 dni od wskazanej w oświadczeniu daty rozpoczęcia pracy) pracy przez cudzoziemca. Pracodawca jest zobowiązany zgłosić w ciągu 7 dni cudzoziemca do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ubezpieczenia takie dają pracownikowi prawo do świadczeń w razie choroby, wypadku przy pracy lub macierzyństwa oraz do bezpłatnego korzystania ze służby zdrowia (świadczenia nie dotyczą w przypadku umów o dzieło).

 

W przypadku gdy cudzoziemiec został zatrudniony w związku z oświadczeniem na podstawie umowy o pracę i pracodawca chce z nim kontynuować współpracę przez dłuższy okres, pracodawca może, już po 3 miesiącach pracy cudzoziemca, złożyć wojewodzie wniosek o wydanie zezwolenia na pracę na prostszych zasadach. Jest również możliwość, aby sam cudzoziemiec złożył wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt i pracę. Jeżeli wniosek o zezwolenie będzie kompletny, do wydania decyzji praca cudzoziemca będzie uznana za legalną.

Oświadczenie o powierzeniu pracy a test rynku

Wykorzystanie procedury, w której powierza się pracę cudzoziemcowi i składa się w tym celu odpowiednie oświadczenie, znacznie przyspiesza legalizację zatrudnienia takiej osoby. To niezwykle ważne w wielu obszarach prowadzenia działalności. Dzięki uproszczonej formie zatrudnienia osoby z zagranicy, powiatowy urząd pracy nie musi przeprowadzać testu rynku, który bardzo wydłuża czas potrzebny do pozyskania pracownika.
Na czym polega ten test? To działanie, mające na celu zweryfikowanie, czy lokalny rynek może spełnić potrzeby kadrowe danego pracodawcy. Urząd pracy kontrolę przeprowadza na podstawie rekrutacji realizowanej w ramach własnej działalności. Zatrudnienie poprzez oświadczenie o wykonywaniu pracy cudzoziemca pozwala uniknąć tego procesu.

Powierzenie pracy cudzoziemcowi – oświadczenie online czy osobiście?

Pracodawca, który chce złożyć oświadczenie o powierzeniu pracy, powinien najpierw zorientować się na jakich zasadach dokument ten przyjmuje powiatowy urząd pracy, odpowiedni dla danej sprawy. Niektóre placówki, zwłaszcza te zlokalizowane w dużych miastach, przyjmują oświadczenia jedynie przez internet. Należy pamiętać, że do załatwienia sprawy z urzędem online potrzebny jest podpis elektroniczny lub profil ePUAP.
Nie zawsze jednak wnioski wysyła się przez internet. Część powiatowych urzędów pracy wciąż preferuje tradycyjną obsługę. W takiej sytuacji czytelnie wypełnione oświadczenie o wykonywaniu pracy cudzoziemca należy dostarczyć osobiście lub wysłać je pocztą.

Szukasz profesjonalnej pomocy?

Skontaktuj się z nami.

chats