Język:

Zaproszenie dla cudzoziemca

Zaproszenie dla cudzoziemca

W Visa and Work zajmujemy się kompleksową obsługą spraw dotyczących legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców. W związku z tym naszym klientom możemy zaproponować rzetelną pomoc prawną związaną z procedurą wystawiania zaproszenia dla obcokrajowca. W ramach oferowanego wsparcia przygotowujemy niezbędną dokumentację, udzielamy wyczerpującego doradztwa oraz dbamy o terminowe i prawidłowe dopełnienie wszystkich formalności. Nasi specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie, a także rozległą wiedzę branżową, co pozwala im na osiąganie licznych sukcesów w zakresie obsługi spraw obcokrajowców. Do współpracy zapraszamy zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze.

Zaproszenie dla obcokrajowca – podstawowa charakterystyka

Dokument zaproszenia dla obcokrajowca potwierdza, że osoba zapraszająca posiada odpowiednie środki finansowe i jest w stanie pokryć koszty pobytu (m.in. wyżywienia, zakwaterowania) na terytorium Polski. Na podstawie zaproszenia można także przejść kontrolę graniczną oraz ubiegać się o wizę. Co ważne, zaproszenie nie uprawnia do rozpoczęcia pracy w Polsce.

Ważność dokumentu jest określana przez zapraszającego, ale nie może wynosić więcej niż 1 rok.

Procedura wystawienia zaproszenia dla obcjokrajowca wymaga dostarczenia do Urzędu Wojewódzkiego kompletu dokumentów, w tym m.in. potwierdzeń posiadania niezbędnych środków finansowych oraz tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego.

Kto może być zapraszającym?

Zaproszenie dla obcokrajowca może być wystawione jedynie przez osobę spełniającą ściśle wyszczególnione warunki. Rolę zapraszającego może więc pełnić:

  • obywatel (oraz członkowie jego rodziny) następujących krajów: Polski, Szwajcarii, państwa członkowskieDodaj wierszgo Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
  • cudzoziemiec, który przed wystawieniem zaproszenia przebywał w sposób nieprzerwany i legalny na terytorium RP przez co najmniej 5 lat;
  • cudzoziemiec, który posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub zezwolenie na pobyt stały;
  • osoba prawna bądź jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, posiadająca siedzibę na terytorium Polski.

Jak uzyskać zaproszenie dla obcokrajowca?

Aby otrzymać zaproszenia dla cudzoziemca, pracodawca lub inna uprawniona osoba muszą wystąpić z wnioskiem o wpisanie przyszłego pracownika do ewidencji zaproszeń. Wypełniony formularz powinien trafić do właściwego wojewody – pełniącego funkcje w regionie, pod który podlega miejsce zamieszkania zapraszającego lub siedziba zakładu pracy. Co ważne, w takim wniosku należy wyszczególnić okres, na jaki pracodawca planuje zaprosić obcokrajowca do pracy.

Czytaj więcej

W rzetelnym dopełnieniu formalności związanych z wnioskiem warto posłużyć się pomocą wykwalifikowanego specjalisty do spraw zatrudniania obcokrajowców w Polsce. Najlepiej, jeśli osoba ta posiada odpowiednie wykształcenie. Z tego powodu w firmie Visa and Work pracuje zespół radców prawnych o szerokiej wiedzy i doświadczeniu w zakresie prawa migracyjnego i innych, powiązanych zakresów prawa.

Ile kosztuje zaproszenie dla cudzoziemca?

Pracodawca nie może zaprosić cudzoziemca do pracy, jeśli nie udowodni, że jest w stanie pokryć jego koszty podróży (także powrotnej), wyżywienia oraz zakwaterowania. Należy wykazać zdolność do opłacenia należności związanych z pobytem pracownika, a także jego ewentualnych członków rodziny, których utrzymuje. Jednak zaproszenie dla obcokrajowca nie tylko wymaga potwierdzenia przez osobę zapraszającą zdolności utrzymania osoby zaproszonej do Polski. Samo wnioskowanie o zaproszenie dla cudzoziemca wiąże się z wydatkiem finansowym. Dotyczy on opłat skarbowych za dokonanie wpisu zaproszenia oraz za złożenie pełnomocnictwa.

Pomagamy osobom zapraszającym w oszacowaniu kosztów zaproszenia dla obcokrajowca oraz w skompletowaniu wymaganej dokumentacji. Warto w tej kwestii skorzystać ze wsparcia Visa and Work, ponieważ brak któregokolwiek z potrzebnych dokumentów wzywa cudzoziemca lub zapraszającego do uzupełnienia wniosku w terminie krótszym niż 7 dni. Takie komplikacje mogą wiązać się z koniecznością przedłożenia dodatkowych dokumentów, a to z kolei niepotrzebnie wydłuża cały proces przyznawania zaproszenia.

Szukasz profesjonalnej pomocy?

Skontaktuj się z nami.

chats