Language:

Pozwolenie na pracę w Polsce – kiedy jest potrzebne?

02/05/2023

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Do wykonywania pracy przez cudzoziemca na terenie Polski niezbędny jest dokument legalizujący jego zatrudnienie. Wyjaśniamy, czym jest pozwolenie na pracę dla obcokrajowców, jaki organ je wydaje, kiedy jest niezbędne oraz w jakich przypadkach cudzoziemcy nie będą potrzebowali takiego dokumentu.

Czym jest pozwolenie na pracę dla cudzoziemców?

Zezwolenie na prace to dokument umożliwiający podjęcie legalnego zatrudnienia przez obcokrajowca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Aby móc je uzyskać, obywatel innego kraju musi posiadać podstawę pobytu, umożliwiającą podjęcie pracy, np. odpowiednią wizę. W pozwoleniu na pracę w Polsce wyszczególniony jest m.in. rodzaj stanowiska, jakie zajmować będzie obcokrajowiec w przedsiębiorstwie. Oznacza to, że jeśli pracodawca będzie chciał zmienić warunki pracy pracownika, niezbędne będzie uzyskanie nowego zezwolenia. W sytuacji, gdy pracownik wykonuje inny rodzaj pracy niż wskazany w pozwoleniu na pracę dla obcokrajowca, wówczas jego zatrudnienie uznawane jest za nielegalne.

Jakie informacje znajdują się w pozwoleniu na pracę?

Oprócz danych dotyczących zajmowanego stanowiska i wykonywanych obowiązków, pozwolenie na pracę w Polsce musi zawierać następujące informacje:

 • dane identyfikujące pracodawcę,
 • wysokość najniższego wynagrodzenia, jakie może otrzymywać cudzoziemiec na określonym stanowisku,
 • tygodniową lub miesięczną liczbę godzin, bądź wymiar czasu pracy,
 • rodzaj zawartej umowy,
 • okres ważności zezwolenia.

Kto wydaje pozwolenia na pracę cudzoziemcom?

Podmiotem uprawnionym do wydawania pozwoleń na pracę dla cudzoziemców na terenie RP jest wojewoda właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Dokument wydawany jest na pisemny wniosek pracodawcy, który chce zatrudnić cudzoziemca w Polsce.

Warto dodać, że przedsiębiorca, chcący złożyć wniosek o pozwolenie na pracę dla obcokrajowców, powinien dołączyć informację od właściwego starosty powiatu, potwierdzającą brak możliwości zaspokojenia braków kadrowych w oparciu o osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.

W celu uzyskania pomocy prawnej w kwestii karty pobytu, zezwolenia na pracę, wiz, legalnego pobytu i pracy, skontaktuj się, skontaktuj się: biuro@visaandwork.com, lub telefonicznie: (+48) 71 343 35 94

Zezwolenie na pracę w Polsce – rodzaje i wymogi

Istnieje kilka typów pozwoleń na pracę w Polsce, w zależności od formy prawnej pracodawcy, sposobu zatrudnienia czy statusu obcokrajowca. Ich opis znajduje się poniżej.

Pozwolenie typu A

Jest wydawane cudzoziemcom, którzy wykonują pracę na podstawie umowy z podmiotem mającym swoją siedzibę lub oddział na terenie RP.

Pozwolenie typu B

Wydawane osobom pełniącym funkcje w zarządzie spółki lub innej osoby prawnej, przebywającym w Polsce łącznie dłużej niż 6 miesięcy podczas kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych.

Pozwolenie typu C

Jest to pozwolenie na pracę w Polsce dla obcokrajowców zatrudnionych u zagranicznego pracodawcy, delegowanych do pracy w oddziale na terenie RP na okres dłuższy niż 30 dni w ciągu roku.

Pozwolenie typu D

Ten typ zezwolenia dotyczy pracowników delegowanych okazjonalnie przez przedsiębiorstwa zagraniczne, nieposiadające swojego oddziału na terytorium RP.

Pozwolenie typu E

Zezwolenie dla obcokrajowców wykonujących pracę dla pracodawców zagranicznych delegowanych do Polski na więcej niż 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych w celach innych niż objęte pozwoleniami typu B, C i D.

Pozwolenie typu S

Jest to pozwolenie na pracę dla cudzoziemców świadczących pracę sezonową dla pracodawców mających siedzibę, oddział, zakład lub inną formę działalności na terenie RP.

Należy dodać, że jeśli w trakcie obowiązywania ważnego pozwolenia na pracę dla obcokrajowca dojdzie do zmiany siedziby, nazwy lub formy prawnej pracodawcy, ale nie zmienią się zakres wykonywanych przez niego obowiązków i warunki zatrudnienia, nie jest wymagane wydanie nowego zezwolenia. Podobnie w sytuacji, gdy umowa cywilnoprawna zostanie zastąpioną umową o pracę.

Kiedy pozwolenie na pracę w Polsce nie jest wymagane?

Polskie prawo przewiduje również szereg wyjątków, w których pozwolenie na pracę dla cudzoziemców nie jest konieczne. Dzieje się tak m.in. w sytuacji, gdy cudzoziemcy:

 • posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z zamiarem wykonywania pracy, prowadzenia działalności gospodarczej lub pełnienia funkcji w zarządzie spółki,
 • mają Niebieską Kartę Unii Europejskiej,
 • posiadają zezwolenie na pobyt czasowy celem wykonywania badań naukowych,
 • posiadają zezwolenie czasowe w celu połączenia z rodziną,
 • mają zamiar podjęcia lub kontynuowania nauki na studiach w Polsce,
 • posiadają zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, wydane przez inne państwo członkowskie.

Pełny zbiór wykluczeń, zgodnie z którymi nie wymaga się pozwolenia na pracę w Polsce, wyszczególniony jest w Ustawie o cudzoziemcach.

Visa and Work – pomagamy w uzyskaniu pozwoleń na pracę dla cudzoziemców

Zamierzasz wnioskować o pozwolenie na pracę dla obcokrajowców? Już dziś skontaktuj się z naszym biurem i zyskaj pomoc w legalizacji pobytu oraz pracy dla cudzoziemców na terenie RP. W Visa and Work od lat pomagamy przedsiębiorcom, zainteresowanym zatrudnieniem osób zza granicy, w spełnieniu niezbędnych warunków i formalności związanych z wydaniem pozwolenia na pracę w Polsce. Z przyjemnością pomożemy również Tobie.

 

Are you looking for professional help?

Contact us

chats