Karta pobytu dla cudzoziemca - stałego i czasowego

Karta pobytu czasowego

Podstawowym zadaniem karty pobytu jest potwierdzenie tożsamości obcokrajowca. W dokumencie znajdują się wszystkie najważniejsze dane osobowe, m.in.: data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, adres zameldowania, obywatelstwo, płeć. Ponadto karta pobytu dla cudzoziemca zawiera linie papilarne, fotografię i szereg adnotacji właściwych dla danej osoby (np. informacja o celu pobytu). Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu, mogą legalnie przebywać na terytorium RP oraz odbywać podróże w ramach strefy Schengen, a także między Polską a swoją ojczyzną bez starania się o wizę.


Karta pobytu dla cudzoziemca – jak możemy pomóc w jej uzyskaniu?

Z proponowanej przez nas pomocy w uzyskaniu karty pobytu mogą skorzystać zarówno osoby indywidualne, jak i przedsiębiorcy, którzy chcą zatrudniać cudzoziemców. W ramach współpracy gwarantujemy całościowe koordynowanie procesu starania się o kartę pobytu. Do naszych najważniejszych zadań należy więc m.in. skompletowanie dokumentów, przygotowywanie oraz złożenie wniosku w DUW we Wrocławiu, lub delegaturach, uzyskanie stempla w paszporcie itp. Itd. Zajmujemy się również sporządzaniem pism prawnych, a także reprezentowaniem cudzoziemców w urzędzie wojewódzkim. Naszym celem jest doprowadzenie procedury legalizacji do pomyślnego finału – otrzymania decyzji i odbioru karty.

W przypadku starania się o taki dokument jak karta pobytu pomoc specjalistów jest nieoceniona. Zachęcamy więc do kontaktu telefonicznego, e-mailowego bądź osobistego w naszej siedzibie we Wrocławiu.


Zezwolenie na pobyt czasowy – zasady przyznawania, ważność

Osoby, które otrzymały czasową kartę pobytu dla cudzoziemca, mogą przebywać na terytorium RP przez maksymalnie 3 lata. Należy podkreślić, że dokument jest przyznawany wyłącznie w przypadku wystąpienia konkretnych okoliczności, w tym m.in.:


  • pracy;
  • rozpoczęcia lub kontynuowania studiów;
  • pozostawania w związku małżeńskim z obywatelem Polski;
  • połączenia się z rodziną przebywającą na terytorium RP.

Obcokrajowcom, którzy zdobyli nowe zatrudnienie lub zamierzają kontynuować w Polsce pracę rozpoczętą za granicą, chętnie oferujemy pomoc w uzyskaniu karty pobytu zawierającą także zezwolenie na pracę.


Do skorzystania z oferowanej przez nas pomocy w uzyskaniu karty pobytu zapraszamy również pracodawców, którzy chcą zapewnić swoim pracownikom niezbędne dokumenty związane z legalizacją zatrudnienia i pobytu. Posiadamy doświadczenie w pozyskiwaniu zezwoleń dla obywateli z różnych krajów – dotychczas w imieniu naszych klientów zdobyliśmy m.in. kartę pobytu dla obywatela Ukrainy, państw azjatyckich, członków Unii Europejskiej. Możemy zapewnić, że osobom starającym się o kartę pobytu pomoc naszego specjalisty pozwoli szybko cieszyć się nowymi uprawnieniami.


Karta stałego pobytu w Polsce – podstawowe informacje

Skutecznie wspieramy obywateli wszystkich nacji w uzyskiwaniu prawa do pobytu stałego w Polsce. Karta pobytu dla obywatela Ukrainy, Białorusi, Turcji, Chin i każdego innego państwa to dokument, który dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych specjalistów można otrzymać szybko i bezproblemowo. Dla osób zainteresowanych stałą kartą pobytu pomoc Visa and Work gwarantuje więc oszczędność czasu i stresu. Procedury urzędowe związane z otrzymaniem tego dokumentu są wymagające, dlatego warto poszukać merytorycznego wsparcia.


Karta stałego pobytu w Polsce jest wydawana na nieoznaczony czas, jednak po upływie 10 lat należy postarać się o nowy dokument. Co ważne, tego typu zezwolenie uprawnia do podjęcia aktywności zawodowej na terenie RP (bez konieczności starania się o osobne pozwolenie).

Dokument może zostać przyznany osobie, która jest m.in.:


  • małoletnim dzieckiem obcokrajowca przebywającego w Polsce i posiadającego odpowiednie dokumenty potwierdzające legalność pobytu;
  • małoletnim dzieckiem obywatela Polski;
  • cudzoziemcem z polskimi korzeniami;
  • małżonkiem obywatela RP.
  • posiadaczem Karty Polaka

Karta na pobyt stały zapewnia nieograniczony dostęp do rynku pracy, edukacji, świadczeń socjalnych. Ponadto cudzoziemiec może podróżować w celach turystycznych w obrębie strefy Schengen (dopuszczalny okres przebywania poza granicami Polski wynosi 90 dni w ciągu 180 dni).


Szukasz profesjonalnej pomocy?

Skontaktuj się z nami.

chats