Język:

Zobowiązanie do opuszczenia terytorium Polski – z jakiego powodu się je otrzymuje?

16/05/2023

Jeśli cudzoziemiec w określonych przepisami sytuacjach przebywa w Polsce nielegalnie, musi liczyć się z otrzymaniem zobowiązania do powrotu. Jako powrót jest w tym przypadku rozumiane opuszczenie terytorium Polski i podróż do kraju pochodzenia cudzoziemca, państwa tranzytu lub innego kraju, do którego taka osoba zdecydowała się udać i została przyjęta przez odpowiednie władze. Zobowiązanie do powrotu wydawane jest w formie decyzji. Z jakiego powodu można otrzymać tego typu pismo? Jakie konsekwencje się z nim wiążą?

Kiedy wydawane jest zobowiązanie cudzoziemca do powrotu?

Polskie prawo określa szereg sytuacji, w których może zostać wydana decyzja o zobowiązaniu do powrotu. Cudzoziemiec otrzyma ją przede wszystkim wtedy, gdy przebywa lub przebywał na terytorium naszego kraju bez ważnej wizy bądź innego dokumentu, umożliwiającego wjazd oraz pobyt w Polsce. Oczywiście mowa tutaj o przypadkach, w których takie dokumenty są wymagane.

Często zobowiązanie cudzoziemca do powrotu otrzymują także osoby, wykonujące w Polsce pracę bez wymaganego zezwolenia lub oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia danej osobie wykonywania pracy. Wyjątkiem może być tutaj sytuacja, w której pracodawca wprowadził cudzoziemca w błąd, doprowadzając do tego, że praca była wykonywana w sposób nielegalny. Nakaz powrotu otrzymają również zagraniczni przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą niezgodnie z obowiązującym w Polsce przepisami.

Istotną podstawą do wydania takiej decyzji, jak zobowiązanie do powrotu, będzie także rejestracja cudzoziemca w wykazie osób, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany bądź w Systemie Informacyjnym Schengen, w którym zapisywane są odmowy wjazdu. Jeśli cudzoziemiec przekroczył lub usiłował przekroczyć granicę wbrew przepisom prawa, powinien liczyć się z koniecznością powrotu do swojego kraju pochodzenia czy zamieszkania. Problemy mogą mieć również osoby, które nie posiadają środków finansowych, pozwalających pokryć koszty przebywania na terytorium Polski.

Ponadto zobowiązanie cudzoziemca do powrotu może wiązać się z popełnieniem przestępstwa, dbałością o stosunki międzynarodowe z innym państwem lub ochroną bezpieczeństwa, porządku publicznego i interesów Rzeczypospolitej Polskiej. Jednym z ostatnich powodów konieczności powrotu do kraju pochodzenia, wymienianym w polskim prawie, jest także sytuacja, w której cel i warunki pobytu cudzoziemca są niezgodne z deklarowanymi, czyli np. dana osoba zadeklarowała, że przyjeżdża do Polski w celach turystycznych, a tak naprawdę podejmuje tutaj pracę.

W celu uzyskania pomocy prawnej w kwestii karty pobytu, zezwolenia na pracę, wiz, legalnego pobytu i pracy, skontaktuj się, skontaktuj się: biuro@visaandwork.com, lub telefonicznie: (+48) 71 343 35 94

Jakie konsekwencje rodzi zobowiązanie do powrotu?

Wydanie decyzji zobowiązania cudzoziemca do powrotu sprawia przede wszystkim, że automatycznie unieważnione zostaje zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pracę oraz wiza krajowa takiej osoby. Oczywiście dotyczy to sytuacji, w której cudzoziemiec posiada takie zezwolenia czy dokumenty. Gdy osoba zobowiązana do powrotu ma zezwolenie na pobyt stały bądź na pobyt rezydenta długoterminowego UE, przed wydaniem decyzji należy cofnąć odpowiednie zezwolenie.

Zobowiązania cudzoziemców do powrotu do swojego kraju pochodzenia lub zamieszkania są wydawane przez komendanta oddziału lub placówki Straży Granicznej, w której stwierdzono podstawy do podjęcia tego typu decyzji. Zobowiązanie do powrotu rodzi również taką konsekwencję, jak zakaz ponownego przyjeżdżania do Polski przez określony czas – zazwyczaj od 6 miesięcy do 3 lat.

Dwa rodzaje decyzji zobowiązania cudzoziemca do powrotu – co warto o nich wiedzieć?

Zobowiązanie do powrotu może mieć dwie formy, różniące się terminem, w którym należy opuścić Polskę. Jedna z nich określa precyzyjnie termin dobrowolnego powrotu do kraju pochodzenia przez cudzoziemca i może wynosić od 15 do 30 dni. Czas ten jest liczony od daty doręczenia decyzji.

Prawo przewiduje kilka sytuacji, w których istnieje możliwość przedłużenia terminu dobrowolnego powrotu maksymalnie do 12 miesięcy. To m.in. przypadek, w którym cudzoziemiec musi stawić się przed polskim organem władzy publicznej (np. w charakterze świadka). Warto podkreślić, że przedłużone dobrowolne zobowiązanie do powrotu może wymagać np. kontrolnych zgłoszeń do podmiotu wydającego decyzję lub wpłaty odpowiedniego zabezpieczenia pieniężnego.

Zobowiązanie cudzoziemca do powrotu może również przyjmować formę decyzji bez jasno określonego terminu. Wtedy mówimy o przymusowym powrocie, który dotyczy zazwyczaj jednego z dwóch przypadków – sytuacji, w której zastosowanie takiego środka motywuje uznanie cudzoziemca za osobę zagrażającą bezpieczeństwu państwa lub istnieje możliwość ucieczki cudzoziemca. Ponadto przymusowe zobowiązanie do powrotu będzie obejmowało osoby, które na podstawie dobrowolnej decyzji nie opuściły Polski w wyznaczonym terminie.

Decyzja o przymusowym powrocie jest wykonywana natychmiastowo przez Straż Graniczną, mającą za zadanie doprowadzić cudzoziemca do granicy, portu lotniczego lub morskiego państwa docelowego. Zdarza się, że realizację takiej operacji poprzedza umieszczenie danej osoby w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

Szukasz profesjonalnej pomocy?

Skontaktuj się z nami.

chats