Język:

Kary za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca

04/04/2023

Cudzoziemcy są coraz częściej i chętniej zatrudniani w Polsce. Na koniec maja liczba osób z zagranicy pracujących legalnie w naszym kraju sięgnęła niemal 800 tys., czyli o prawie 130 tys. więcej niż przed pandemią Covid-19. Jednocześnie rośnie liczba osób zgłoszonych do ubezpieczeń oraz płatników składek, co świadczy o legalnym zatrudnianiu. To najlepsze rozwiązanie nie tylko dla pracowników, ale również pracodawców, którym za nielegalne zatrudnienie cudzoziemców grożą surowe kary.

Nielegalna praca obcokrajowca – kiedy występuje?

Problem nielegalnej pracy w Polsce dotyczy przede wszystkim pracowników z Białorusi i Ukrainy, ale występuje również w przypadku osób z Indii, Gruzji, Mołdawii oraz innych krajów. Każdy pracodawca powinien liczyć się z tym, że nielegalna praca, czyli zatrudnianie obcokrajowców „na czarno” jest sankcjonowane prawnie i wiąże się z konsekwencjami dla firmy i samego pracownika.

Mieszkańcy państw należących do Unii Europejskiej nie muszą zdobywać pozwolenia na pracę. Problem nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców w minimalnym stopniu dotyczy więc obywateli krajów unijnych. Inne osoby chcące uzyskać legalną pracę w Polsce muszą z kolei spełnić szereg warunków. Nielegalna praca ma miejsce, gdy obcokrajowiec nie ma ważnej wizy albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce, wykonuje pracę bez zezwolenia i jednocześnie nie posiada specjalnego zwolnienia z obowiązku jego posiadania na podstawie szczególnych przepisów. O nielegalnym zatrudnieniu cudzoziemca można również mówić wówczas, gdy cudzoziemiec wykonuje pracę bez wcześniejszego zawarcia niezbędnych umów, kiedy realizuje pracę na innym stanowisku bądź innych warunkach niż te, które zostały wskazane w zezwoleniu na pracę, a także kiedy podstawa pobytu w Polsce obcokrajowca nie uprawnia go do świadczenia pracy. Wszystkie te przypadki wedle prawa stanowią nielegalną pracę.

W celu uzyskania pomocy prawnej w kwestii karty pobytu, zezwolenia na pracę, wiz, legalnego pobytu i pracy, skontaktuj się, skontaktuj się: biuro@visaandwork.com, lub telefonicznie: (+48) 71 343 35 94

Nielegalne zatrudnienie cudzoziemców a prawo

Kwestię nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, a także kar za nielegalne zatrudnienie cudzoziemców określa przede wszystkim artykuł 120 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 roku. Ustawodawca wskazał w nim aż kilkanaście typów wykroczeń, które są związane z niezgodnym z prawem zatrudnianiem obcokrajowców. Nielegalna praca i związane z nią wykroczenia dotyczą zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Wśród tych wykroczeń wymienić można m.in.:

  • nielegalne wykonywanie pracy przez obcokrajowca,
  • powierzenie cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy,
  • żądanie od osoby z zagranicy korzyści majątkowej w zamian za podjęcie działań zmierzających do umożliwienia realizacji pracy,
  • niedopełnienie obowiązku zawiadomienia starosty o okolicznościach dotyczących powierzenia obcokrajowcowi, który został zatrudniony na podstawie zezwolenia na sezonową pracę, innego rodzaju zatrudnienia, bez wcześniejszego uzyskania nowego zezwolenia.

Przedstawione wykroczenia nie są jedynymi, które popełnia pracodawca lub pracownik świadczący nielegalną pracę. Przed powierzeniem pracy obcokrajowcowi należy zatem szczegółowo zaznajomić się z kwestiami prawnymi dotyczącymi tego zagadnienia i upewnić się, że wszystkie wymogi zostały spełnione, w przeciwnym bowiem razie trzeba liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Aby mieć pewność, że pracodawca dopełnił wszelkich wymagań dotyczących legalnego zatrudniania obcokrajowców, warto skorzystać z doradztwa i usług prawnych Visa and Work. Zespół wyspecjalizowanych w prawie migracyjnym radców prawnych zapewnia profesjonalną obsługę zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Dzięki temu obie strony unikną przykrych konsekwencji, których przyczyną jest nielegalna praca cudzoziemców.

Kara za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca

Nielegalne zatrudnienie cudzoziemców wiąże się wieloma konsekwencjami dla pracodawcy. Za popełnienie określonych w przepisach prawa wykroczeń pracodawcy grozi grzywna w wysokości od 50 do nawet 30 000 złotych, w zależności od rodzaju wykroczenia. Na przykład, kara za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca dla pracodawcy może wynieść nawet 30 000 zł, a za niepowiadomienie wojewody o powierzeniu pracownikowi z zagranicy świadczenia pracy – od 100 do 5 000 zł. Konsekwencje ponosi również sam pracownik. Poza karą grzywny w wysokości od 20 do 5 000 złotych grozi mu też przymusowy powrót do swojego kraju i zakaz ponownego wjazdu na teren Polski oraz innych państw należących do strefy Schengen przez okres od roku do 3 lat.

Istnieje również kara za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca, który przebywa w Polsce bezprawnie. To typ wykroczenia regulowany inną ustawą. Jeśli pracodawca powierzy wykonywanie pracy niezwiązanej ze swoją działalnością gospodarczą cudzoziemcowi, który nie ma stosownego zezwolenia na pobyt, zostanie ukarany grzywną w wysokości do 10 000 zł. Jeżeli natomiast praca te związana będzie ze świadczoną przez pracodawcę działalnością gospodarczą, to w takim przypadku występuje nie wykroczenie, ale przestępstwo, które jest zagrożone finansową karą za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca albo ograniczeniem wolności. Gdy ów pracodawca powierza pracę kilku obcokrajowcom przebywającym nielegalnie w Polsce, to grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Co istotne, kara za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca może też dotyczyć spraw stricte zawodowych. Mianowicie, wojewoda ma prawo odmówić w przyszłości pracodawcy wydania zezwolenia na pracę dla nowych obcokrajowców.

Warto zatem podkreślić, że nielegalne zatrudnienie cudzoziemców w dłuższej perspektywie okazuje się po prostu nieopłacalne dla pracodawcy. Ryzyko związane z tym procederem nie jest warte możliwych do osiągnięcia zysków.

 

Szukasz profesjonalnej pomocy?

Skontaktuj się z nami.

chats