Język:

Status rezydenta w Polsce

Status rezydenta w Polsce

27/11/2020

Możliwość zamieszkania oraz pracy na terenie Polski, dostęp do szkół państwowych oraz prawo do ochrony i pomocy społecznej – to tylko niektóre przywileje osób posiadających status rezydenta. Jakie warunki należy spełnić i co zrobić, żeby uzyskać taki tytuł?

 

Kto jest rezydentem w Polsce?

Aby na stałe mieszkać na terenie naszego kraju, niezbędny jest status rezydenta. W tym celu należy spełnić szereg formalności. Zgodnie z przepisami, cudzoziemcy mogą starać się o kartę długoterminowego rezydenta Unii Europejskiej oraz kartę stałego pobytu (karta pobytu dla cudzoziemca). Pierwszy z tych dokumentów dedykuje się osobom bez polskich korzeni, drugi przeznacza się dla migrantów mających polskie pochodzenie.

Regulacje prawne dotyczące karty rezydenta Polski znajdują się w Ustawie o cudzoziemcach z 12.12.2013 (Dz. U. 2013, poz. 1650) oraz Dyrektywie Rady UE 2003/109/EC z 25.11.2003 r. Przepisy unijne charakteryzują się uniwersalnością. Dotyczą bowiem wszystkich osób legalnie zamieszkujących na obszarze wspólnoty państw UE.

 

Kto może złożyć wniosek o status rezydenta w Polsce?

Prawo do uzyskania statusu rezydenta długoterminowego UE przysługuje ludziom, którzy:

– mieszkają na terenie Polski od co najmniej 5 lat (przed złożeniem wniosku),

– dysponują stabilnym źródłem dochodu zapewniającym utrzymanie wszystkich członków gospodarstwa domowego,

– posiadają ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu publicznego (zgodnie z ustawą z 27.08.2004 roku),

– potrafią posługiwać się językiem polskim – przyszły rezydent Polski powinien dostarczyć certyfikat Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (na poziomie minimum B1) bądź świadectwo potwierdzające ukończenie szkoły (z suplementem wykazującym, że zajęcia były prowadzone w języku polskim).

 

W celu uzyskania pomocy prawnej w kwestii karty pobytu, zezwolenia na pracę, wiz, legalnego pobytu i pracy, skontaktuj się, skontaktuj się: biuro@visaandwork.com, lub telefonicznie: (+48) 71 343 35 94

 

Karta rezydenta w Polsce – jak długo można z niej korzystać?

Tytuł rezydenta Polski w ramach Unii Europejskiej otrzymuje się na czas nieokreślony, ale sama karta obowiązuje przez 5 lat. Po tym czasie należy ją wymienić na nową. W takim wypadku obowiązują jednak uproszczone procedury – nie trzeba bowiem starać się o następne zezwolenie na pobyt. Dodatkowo należy pamiętać, by kolejna karta rezydenta Polski była wyrobiona przed końcem terminu ważności pierwszej – wniosek w tej sprawie składa się z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.

 

Dlaczego warto ubiegać się o status rezydenta w Polsce?

Uzyskanie statusu rezydenta wiąże się z szeregiem korzyści. Do najważniejszych zalet takiego rozwiązanie zaliczają się: dostęp do edukacji, a także uzyskanie legalnego zatrudnienia w Polsce.

Cudzoziemcom przysługuje też prawo do korzystania z pomocy społecznej. Tytuł zapewnia również dodatkową ochronę przed deportacją. W praktyce rezydent RP może zostać wydalony jedynie w sytuacji, kiedy jego obecność będzie stanowiła zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz porządku publicznego.

Rezydent w Polsce jest ponadto uprawniony do przemieszczania się w celach turystycznych na obszarze strefy Schengen. Obowiązują go jednak pewne ograniczenia – może przebywać w danym kraju maksymalnie przez 90 dni w ciągu 6 miesięcy. Rezydentom przysługuje również prawo do skorzystania z uproszczonej procedury związanej z emigracją do pozostałych krajów należących do Unii Europejskiej.

 

Rezydent RP – jakie dokumenty trzeba przygotować?

Uzyskanie pozwolenia na pobyt w danym kraju wiąże się ze skomplikowanymi formalnościami. Karta rezydenta długoterminowego UE przyznawana jest na podstawie wypełnionego wniosku. Należy dostarczyć również oryginalny paszport, 4 zdjęcia, potwierdzenie tytułu prawnego do lokalu, informacje poświadczające znajomość języka polskiego i deklaracje ZUS RCA.

Dodatkowo przyszły rezydent Polski zobligowany jest do dostarczenia załączników będących dowodem na to, że przebywał on na terenie naszego kraju przez co najmniej 5 lat przed złożeniem wniosku. Od tej sytuacji obowiązują wyjątki. Dotyczą one przypadków, kiedy:

– dłuższy wyjazd z Polski wynikał ze zobowiązań zawodowych, np. polski pracodawca wysłał cudzoziemca na zagraniczne delegacje,

– pobyt poza krajem był spowodowany sytuacją osobistą, np. koniecznością leczenia,

– osoba ubiegająca się o status rezydenta RP uczestniczyła praktykach studenckich odbywających się za granicą.

 

Jak wykazać stabilny dochód, aby uzyskać kartę rezydenta w Polsce?

Jednym z ważniejszych elementów, dzięki którym można uzyskać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, jest posiadanie stałego i stabilnego źródła utrzymania. Regularne wpływy powinny dotyczyć okresu co najmniej trzech lat przed złożeniem wniosku. Prawo przewiduje jednak czasową utratę wynagrodzenia, ale w takim wypadku przyszły rezydent musi udowodnić, że jego średnia wysokość przychodów za miniony rok wyniosła 528 zł netto na jedną osobę w gospodarstwie domowym lub 701 zł netto w przypadku cudzoziemców mieszkających w pojedynkę (stawki obowiązujące od 1.10.2018).

Rezydent w Polsce ma wiele praw, dlatego warto starać się o taki status. Niestety formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na pobyt są niezwykle zawiłe. Żeby zwiększyć prawdopodobieństwo pozytywnego rozpatrzenia wniosku, najlepiej skorzystać z usług prawnych firm specjalizujących w pomocy dla cudzoziemców.

Państwowy egzamin z języka polskiego – co, gdzie, jak?

Państwowy egzamin z języka polskiego – co, gdzie, jak?

27/11/2020

Zdanie egzaminu z języka polskiego dla obcokrajowców, którzy nie kończyli polskich studiów, jest wymogiem w sytuacji, gdy starają się oni o nadanie obywatelstwa polskiego przez wojewodę lub ubiegają się o zgodę na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. Jak wygląda proces zdobycia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego oraz dlaczego warto na zdecydować się na egzamin, wyjaśniamy w tym artykule.

 

Jakie są podstawy prawne dotyczące egzaminu z języka polskiego dla obcokrajowców?

Celem certyfikowanych, państwowych egzaminów z języka polskiego jako obcego, jest ustalenie kompetencji w posługiwaniu się tym językiem. Egzaminy organizowane są cyklicznie (kilka razy w ciągu roku) przez podmioty mające uprawnienia do ich przeprowadzania, nadane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ośrodkiem egzaminacyjnym może stać się szkoła wyższa, która ma w swojej ofercie studia z filologii polskiej, a także placówka, która od minimum trzech lat prowadzi zajęcia dydaktyczne z języka polskiego, jako obcego bądź inne zajęcia po polsku. Osoby chcące zdawać egzamin z języka polskiego B1 lub wyższy, powinny zgłosić się bezpośrednio do podmiotu organizującego takie egzaminy.

Wszystkie kwestie związane z egzaminem z języka polskiego dla obcokrajowców, czyli m.in. standardy, warunki czy tryb przeprowadzania, zostały określone w następujących dokumentach:

  • Ustawie o języku polskim z 12 czerwca 2015 r.;
  • Rozporządzeniu w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego z 11 grudnia 2015 r.;
  • Rozporządzeniu w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego z 26 lutego 2016 r. wraz z załącznikiem.

 

W celu uzyskania pomocy prawnej w kwestii karty pobytu, zezwolenia na pracę, wiz, legalnego pobytu i pracy, skontaktuj się, skontaktuj się: biuro@visaandwork.com, lub telefonicznie: (+48) 71 343 35 94

Jak przebiega państwowy egzamin z języka polskiego?

Egzamin z języka polskiego dla obcokrajowców organizowany jest w dwóch grupach – pierwszej, dostosowanej do potrzeb osób dorosłych, które w dniu egzaminu mają ukończony 18 r.ż., oraz drugiej, dedykowanej dzieciom i młodzieży (junior, 14-17 lat). Egzamin obejmuje zarówno część pisemną, jak i ustną. W przypadku grupy dla dorosłych, część pisemna trwa – w zależności od poziomu zaawansowania B1-C2 – od 190 do 290 minut oraz obejmuje zadania sprawdzające: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, poprawność gramatyczną oraz umiejętność wypowiedzi pisemnej. Przed częścią ustną kandydat losuje zestaw zawierający zadania, a także ma czas na przygotowanie odpowiedzi. Część ustna trwa od 15 do 30 minut, w zależności od egzaminowanego poziomu językowego (od B1 do C2). Państwowy egzamin z języka polskiego przeprowadzany w grupie juniorskiej dopasowany jest do możliwości rozwojowych oraz potrzeb dzieci w wieku szkolnym, m.in. dzięki odpowiedniej tematyce tekstów, a także typom zadań.

Wynik państwowego egzaminu z języka polskiego ustalany jest w oparciu o liczbę punktów zdobytych z części ustnej i pisemnej. Podawany jest on w wartości procentowej w suplemencie do certyfikatu uzyskiwanego przez kandydata.

 

Dlaczego warto mieć certyfikat?

Najczęstszym powodem, dla którego obcokrajowcy decydują się zdawać egzamin z języka polskiego, są kwestie związanie z otrzymaniem obywatelstwa lub rezydentury. Zaliczając z sukcesem państwowy egzamin z języka polskiego jako obcego, otrzymuje się certyfikat, który jest jedynym państwowym dokumentem, poświadczającym posługiwanie się językiem polskim. By otrzymać obywatelstwo polskie bądź kartę stałego rezydenta Unii Europejskiej, certyfikat musi potwierdzać znajomość języka na poziomie przynajmniej B1.

Posiadanie certyfikatu niesie ze sobą także szereg innych korzyści. Jako kluczową z nich należy wymienić atrakcyjność na rynku pracy (praca w Polsce dla obcokrajowców). Na egzamin z języka polskiego dla obcokrajowców zapisują się często osoby, które są, co prawda, obywatelami państwa polskiego, lecz na stałe mieszkają za granicą. Oficjalne zaświadczenie o znajomości języka polskiego może być pomocne w poszukiwaniach pracy w kraju zamieszkania, szczególnie jeśli pracodawca wymaga biegłości w posługiwaniu się językiem polskim. Podobna sytuacja może mieć miejsce w przypadku cudzoziemców pragnących osiedlić się w Polsce. Jeśli przedłożą oni świadectwo, że zdali egzamin z języka polskiego B1 lub wyższy, wzrasta ich konkurencyjność w staraniu się o pracę, np. w międzynarodowych korporacjach, bankach czy oddziałach firm zagranicznych.

Uzyskanie certyfikatu z języka polskiego otwiera też możliwości edukacyjne. Osoby mogące przedłożyć taki certyfikat na określonym poziomie (minimum B1 lub B2 – w zależności od kierunku studiów), otwierają sobie drogę do studiowania w Polsce, bez konieczności odbycia językowych kursów przygotowawczych. W niektórych państwach pomyślnie zaliczony egzamin z języka polskiego dla obcokrajowców daje dodatkowe punkty na świadectwie maturalnym, co może pomóc w dostaniu się na wymarzone studia. Nie sposób zapomnieć także o tym, że poza wszelkimi praktycznymi korzyściami, uzyskanie certyfikatu znajomości języka polskiego daje również wiele satysfakcji i stanowi oficjalną nagrodę za trud włożony w naukę. Warto przystąpić do egzaminu z języka polskiego B1 lub wyższego, by korzystać z przywilejów, jakie daje posiadanie certyfikatu.

Wojewódzkie zezwolenie na pracę jako forma umożliwiająca legalne zatrudnienie

Wojewódzkie zezwolenie na pracę jako forma umożliwiająca legalne zatrudnienie

27/11/2020

Aby obcokrajowiec mógł otrzymać legalne zatrudnienie na terytorium Polski, w pierwszej kolejności musi uzyskać on zezwolenie na pracę. Jakie są rodzaje wydawanych wojewódzkich zezwoleń oraz jakich formalności należy dopełnić, aby otrzymać takie zezwolenie?

Rodzaje zezwoleń na pracę od wojewody

W Polsce jest 5 różnych typów zezwoleń na pracę wykonywaną przez cudzoziemców. Typ A i B dotyczy obcokrajowców, którzy są obywatelami państw nienależących do Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Osoby te nie mogą być również zwolnione z obowiązku posiadania zezwolenia od wojewody. Z zezwolenia na pracę typu B skorzystać mogą z kolei ci cudzoziemcy, którzy pełnią funkcję w zarządzie przedsiębiorstwa lub też przez ponad 6 ostatnich miesięcy prowadzili spółki komandytowo-akcyjne. O zezwolenie można wnioskować nawet podczas pobytu za granicą. W takim przypadku w momencie otrzymania dokumentów są one wysyłane do osoby wnioskującej. Później na ich podstawie możliwe jest wyrobienie wizy.

Warto mieć na uwadze , że zarówno zezwolenie na prace typu A, jak i zezwolenie typu B wydawane są na okres do 3 lat. Jeśli jednak osoba prawna zatrudnia więcej niż 25 osób, okres ten może zostać wydłużony maksymalnie do 5 lat. Bez obaw – można przedłużyć go, składając w przyszłości kolejne wnioski.

Na nieco innych warunkach wydawane jest wojewódzkie zezwolenie na pracę typu C. Przysługuje ono cudzoziemcom zatrudnionym u pracodawcy zagranicznego i jedynie delegowanym do Polski na czas do 30 dni w danym roku kalendarzowym. Podobny charakter posiada zezwolenie na pracę typu D – w tym przypadku obcokrajowiec wykonuje pracę u pracodawcy za granicą, ale do Polski jest delegowany w celu zrealizowania tymczasowej bądź okazjonalnej usługi. Ostatni typ zezwolenia, czyli E, określa zatrudnienie zagraniczne i delegację do Polski na okres do 30 dni w ciągu 6 najbliższych miesięcy w celach innych niż wskazane w B, C oraz D.

 

W celu uzyskania pomocy prawnej w kwestii karty pobytu, zezwolenia na pracę, wiz, legalnego pobytu i pracy, skontaktuj się, skontaktuj się: biuro@visaandwork.com, lub telefonicznie: (+48) 71 343 35 94

 

Jak uzyskać zezwolenie wojewódzkie dla pracownika z zagranicy?

O zezwolenie na pracę od wojewody dla pracownika-cudzoziemca może ubiegać się wyłącznie pracodawca. Właściwym jest wojewoda ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli konkretne miejsce pracy jest trudne do sprecyzowania, wówczas wniosek powinien zostać złożony u wojewody mazowieckiego. Czas trwania wydania zezwolenia na pracę od wojewody w zależności od województwa może trwać dość długo (nawet kilka miesięcy), dlatego wniosek najlepiej złożyć z asekuracyjnym wyprzedzeniem. Jeżeli zdecydujemy się na powierzenie wykonania formalności specjalistom z Visa and Work, gwarantujemy, że dokonamy wszelkich starań, aby całość postępowania trwała jak najkrócej.

 

Jakie dokumenty są potrzebne do zezwolenia wojewódzkiego?

Wniosek o zezwolenie od wojewody można złożyć bezpośrednio w urzędzie wojewódzkim, ale również pocztą lub online. Kluczowy jest dowód wpłaty za wniosek. Kwota może różnić się w zależności od typu zatrudnienia. W przypadku zezwolenia na pracę do 3 miesięcy opłata wynosi 50 zł, a powyżej 3 miesięcy 100 zł. Oprócz potwierdzenia opłaty oraz wypełnionego wniosku potrzebna jest także dodatkowa dokumentacja. Dotyczy ona przede wszystkim dokumentów podróży cudzoziemca, np. kopii paszportu oraz kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość pracodawcy.

W przypadku chęci uzyskania zezwolenia wojewódzkiego na pracę typu B konieczne są również dodatkowe informacje o dochodach, wyciągu z konta firmy czy biznes plan. Z uwagi na ilość formalności wielu obcokrajowców decyduje się na skorzystanie z usług prawnych wyspecjalizowanych biur, takich jak Visa and Work. Nasza oferta obejmuje nie tylko pomoc w skompletowaniu dokumentów, ale także kompleksowe zakładanie przedsiębiorstw w imieniu cudzoziemców.

 

Dlaczego warto skorzystać z pomocy zaufanego radcy prawnego?

Uzyskanie zezwolenia na pracę od wojewody dla obcokrajowca stanowi czasochłonny proces. Może on ulec jeszcze większemu wydłużeniu, jeśli po drodze napotkamy problemy biurokratyczne. Największym wyzwaniem może okazać się poprawne skompletowanie pełnej dokumentacji do wniosku. Jeżeli pominiemy któryś z dokumentów, urząd wojewódzki będzie wzywał nas do uzupełnienia naszego podania.

Istnieją również sytuacje, w których zaproszenie wojewódzkie dla cudzoziemca okaże się niemożliwe do zrealizowania. Wojewoda może również całkowicie odmówić wydania zezwolenia. Najczęstsze przyczyny odrzucenia wniosku to m.in. podanie błędnych danych lub informacji na temat pracownika albo pracodawcy czy też przedłożenie nieważnych dokumentów. Oczywiście odpowiedzi odmownej możemy spodziewać się także w sytuacji, gdy byliśmy wcześniej karani za przestępstwa popełnione przeciwko poprzednio zatrudnionym przez nas osobom. Podobnie cudzoziemiec może nie spełnić wymagań, jeśli jego pobyt jest niepożądany w Polsce ze względu na popełnione wcześniej przestępstwa.

Aby mieć pewność co do jak najszybszego czasu pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zezwolenie na pracę od wojewody, najlepiej wspierać się doświadczeniem radcy prawnego. Przygotuje on listę dokumentów potrzebnych, aby uzyskać zaproszenie wojewódzkie dla cudzoziemca. Będzie również służyć wsparciem oraz radą w razie nastania jakichkolwiek komplikacji. Dzięki korzystaniu z usług radców prawnych możemy mieć stuprocentową pewność, że pobyt w Polsce zatrudnionego przez nas cudzoziemca jest całkowicie legalny (zatrudnianie cudzoziemców).

 

Jakie korzyści niesie ukończenie polskiej uczelni?

Jakie korzyści niesie ukończenie polskiej uczelni?

27/11/2020

Uzyskanie wyższego wykształcenia w Polsce pozwoli Ci na pogłębienie wiedzy i zdobycie doświadczenia w obrębie Twoich zainteresowań zawodowych. W efekcie możesz starać się o lepiej płatną pracę na atrakcyjniejszych warunkach zatrudnienia. Co więcej, studia w naszym kraju niosą ze sobą wiele innych korzyści prawnych.

Jakie jeszcze zalety posiadają studia dla cudzoziemców w Polsce?

 

Atuty studiów dla cudzoziemców w Polsce

Korzyści studiów w Polsce dla obcokrajowców są odczuwalne jeszcze przed obroną tytułu licencjata lub magistra. Kształcenie na uczelni wyższej w Polsce niesie za sobą liczne szanse, z których może skorzystać każdy student bez względu na swoje pochodzenie. Program nauczania jest nie tylko zróżnicowany i ciekawy, a przede wszystkim elastyczny. Kadra profesorska wyróżnia się wysoką kulturą osobistą oraz imponującymi kwalifikacjami. Warto wspomnieć także o możliwości uzyskania różnego rodzaju stypendiów.

Wbrew pozorom większość studiów dziennych pozostawia studentom sporo czasu wolnego do wykorzystania. Można przeznaczyć go na zdobywanie cennego doświadczenia zawodowego. Wiele studentów w Polsce znajduje pracę „w zawodzie” jeszcze podczas trwania swojej edukacji, prężnie pnąc się po szczeblach kariery. Obcokrajowcy, którzy posiadają dyplom uczelni wyższej, mają ułatwiony dostęp do rynku pracy. Podstawowa różnica widoczna jest na poziomie formalnym, ponieważ osoba po studiach może swobodnie zmieniać pracodawców, bez konieczności każdorazowej wizyty w urzędzie. Dla porównania w przypadku braku studiów, osoba która zmienić miejsce zatrudnienia musi rozpocząć procedurę legalizacji pobytu od nowa. Cudzoziemiec po ukończeniu nauki, który chce pozostać w Polsce, może otrzymać pozwolenie na pobyt czasowy na rok. Aby je otrzymać, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do wojewody, a także wykazanie, że ubiegając się o nie posiadamy ubezpieczenie zdrowotne, stały dochód oraz miejsce zamieszkania.

 

W celu uzyskania pomocy prawnej w kwestii karty pobytu, zezwolenia na pracę, wiz, legalnego pobytu i pracy, skontaktuj się, skontaktuj się: biuro@visaandwork.com, lub telefonicznie: (+48) 71 343 35 94

 

Co zyskują cudzoziemcy, którzy ukończyli studia w Polsce?

Uzyskanie dyplomu polskiej uczelni niesie ze sobą szereg korzyści. Co istotne, polskie dyplomy ukończenia szkoły wyższej są respektowane za granicą. Szczegóły ich uznania wynikają jednak z polityki równoważności dokumentów o wykształceniu danego kraju, dlatego przed ewentualnym wyjazdem, warto zorientować się, czy nie będziemy potrzebować tłumaczenia uwierzytelnionego lub nostryfikacji dyplomu. Ukończone przez cudzoziemców studia w Polsce gwarantują także zwolnienie z egzaminu z języka polskiego w przypadku wnioskowania o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub chęci uzyskania obywatelstwa. Test ten uważany jest za dość trudny i wymagający, a zaliczenie go na poziomie B1 sprawia kłopot wielu osobom. Składa się on z dwóch zasadniczych części – pisemnej i ustnej, które sprawdzają m.in. rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, poprawność gramatyczną oraz umiejętności pisania. Inną problematyczną kwestię stanowi fakt, że egzamin z języka polskiego przeprowadzany jest przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego tylko kilka razy w roku. Warto zaznaczyć, że posiadając zwolnienie z testu, nie narażamy się też na duży stres oraz utratę pieniędzy w przypadku niepowodzenia.

 

Jakie warunki musi spełnić cudzoziemiec, aby podjąć studia w Polsce?

Każdy obcokrajowiec, którego interesuje rozpoczęcie studiów w Polsce, musi najpierw uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się. Z uwagi na przedłużony czas rozpatrywania wniosku należy złożyć kompletną dokumentację ze stosownym wyprzedzeniem. Zwykle okres ważności takiego zezwolenia wynosi 15 miesięcy, jednak w przypadku, gdy studia zostały objęte programem unijnym, mogą być to nawet 2 lata.

Uzyskanie zezwolenia wiąże się z uiszczeniem odpowiednich opłat. Należy również skompletować potrzebne dokumenty, w tym formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Konieczne jest również potwierdzenie tego, że jako obcokrajowcy jesteśmy w stanie utrzymać się finansowo w Polsce przez okres trwania studiów.

Studia w Polsce dla obcokrajowców są najbardziej opłacalne w przypadku posiadania Karty Polaka. Dzięki niej zdobywanie wykształcenia wyższego na uczelniach publicznych jest realizowane na takich samych zasadach jak dla obywateli Polski.

W dopięciu formalności związanych ze studiami w Polsce warto skorzystać z pomocy profesjonalistów właśnie takich jak agencja Visa and Work. Jako biuro zajmujące się różnego rodzaju pomocą prawną dla cudzoziemców, posiadamy także doświadczenie w sprawach studenckich. Dzięki temu możemy pochwalić się owocną współpracą ze studentami z całego świata. Oprócz wsparcia z formalnościami organizujemy także liczne szkolenia i aktywnie współpracujemy z wieloma polskimi uczelniami. Warto zaufać naszym pracownikom w tych kwestiach, dlatego zachęcamy do powierzenia nam wszelkich działań związanych ze studiami w Polsce.

Obsługa cudzoziemców

Obsługa i pomoc obcokrajowcom – co można zyskać, korzystając z pomocy wyspecjalizowanej firmy?

22/02/2020

Visa and Work to profesjonalna firma prawnicza, której działalność skupia się na pomocy obcokrajowcom w Polsce. Cudzoziemcy, którzy przyjeżdżają tutaj w celu podjęcia pracy, mogą liczyć na kompleksową opiekę wykwalifikowanych radców prawnych. Doświadczeni specjaliści służą im wsparciem w każdej istotnej sprawie, począwszy od organizacji takich kwestii, jak zezwolenie na pracę, przez oświadczenia, a skończywszy na uzyskaniu polskiego obywatelstwa. Dzięki współpracy z Visa and Work masz pewność sprawnego i bezproblemowego znalezienia zatrudnienia oraz legalizacji pobytu na terenie RP. Pomagamy także zdobyć zezwolenie na pobyt czasowy (tzw. karta pobytu czasowego). Każdego dnia koncentrujemy się na tym, aby kolejni kompetentni pracownicy z innych krajów mogli dołączyć do zespołów polskich przedsiębiorstw.

Kompleksowa pomoc obcokrajowcom w Polsce

Po znalezieniu się w obcym państwie nie każdy wie, gdzie (do jakiej instytucji) powinien się zwrócić i jaką dokumentację złożyć, żeby dopiąć wszystkie ważne kwestie związane z legalnym pobytem oraz pracą. Ponadto nie każdy posiada wiedzę na temat tego, jak efektywnie szukać zakładu oferującego możliwość zatrudnienia. Tu z pomocą obcokrajowcom przychodzi Visa and Work, dysponująca zespołem odpowiednio przeszkolonych pracowników z wiedzą i doświadczeniem. W ciągu wieloletniej działalności nasza kadra wykazywała dużą skuteczność we wspieraniu osób z zagranicy w zakresie wjazdu oraz pobytu na terytorium Polski. Merytoryczne wskazówki udzielane przez członków zespołu przyczyniły się do otrzymania przez tysiące cudzoziemców pozytywnych
decyzji.

Mamy pełną świadomość, że od rezultatów naszych starań zależy kariera zawodowa klientów oraz poczucie bezpieczeństwa członków ich rodzin. Nie ustajemy w wysiłkach, aby obsługa obcokrajowców oraz zabezpieczanie ich interesów przebiegało jak najszybciej. Doceniamy zaufanie, jakim nas obdarzają nasi klienci, a każde polecenie znajomym napełnia nas dumą.

 

W celu uzyskania pomocy prawnej w kwestii karty pobytu, zezwolenia na pracę, wiz, legalnego pobytu i pracy, skontaktuj się, skontaktuj się: biuro@visaandwork.com, lub telefonicznie: (+48) 71 343 35 94

 

Obsługa cudzoziemców – zakres usług

 

W ramach obsługi obcokrajowców zajmujemy się udzielaniem porad prawnych związanych z pobytem i zatrudnieniem na terytorium Polski. Zapewniamy kompleksowe zaplecze prawne, a poza doradztwem w zakresie rejestracji pobytu oraz uzyskania obywatelstwa polskiego wspieramy klientów przy innych sprawach związanych z podjęciem pracy zarobkowej w Polsce. Gwarantujemy, że otrzymasz pomoc nawet w najtrudniejszych czy najbardziej skomplikowanych sytuacjach.

Pomoc obcokrajowcom obejmuje udzielanie wszelkich niezbędnych informacji, które są potrzebne w procesie rejestracji różnego typu aktów (urodzenia dziecka, zawarcia małżeństwa, zgonu).

 

Obsługa obcokrajowców oraz firm

 

Dzięki poszerzeniu usług o obsługę cudzoziemców umożliwiamy kandydatom z zagranicy przeniesienie się do Polski i znalezienie tu pracy, jak również ułatwiamy funkcjonowanie samym pracodawcom. Wspieramy przedsiębiorstwa zainteresowane włączeniem do swoich zespołów pracowników z innych krajów. Udzielamy informacji na temat procedury wpisania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (w PUP). Oprócz tego organizujemy szkolenia dla pracodawców.

Pomoc obcokrajowcom w Polsce uwzględnia wspieranie obywateli z zagranicy w rozstrzyganiu problematycznych kwestii takich jak wnoszenie do WSA skargi na bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie sprawy. Jeżeli wniosłeś ponaglenie, po upłynięciu jego terminu oraz wyczerpaniu drogi administracyjnej służymy wiedzą i doświadczeniem w dalszych etapach postępowania w sądzie administracyjnym.

 

Profesjonalna obsługa cudzoziemców

 

Visa and Work może się poszczycić wieloma sukcesami w zakresie pomocy obcokrajowcom, którzy zdecydowali się związać przyszłość z Polską. W ciągu długich lat funkcjonowania na rynku nawiązaliśmy kontakty z klientami z Indii, Nepalu, Bangladeszu i Wietnamu oraz wielu innych państw. Ponieważ w ostatnich latach polska gospodarka przeżywa intensywny rozkwit, systematycznie przybywa cudzoziemców, którzy poszukują u nas stałego zatrudnienia, a w kolejnych etapach planują przeprowadzkę wraz z całą rodziną. Wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom osób przymierzających się do relokacji, sukcesywnie rozszerzamy zakres świadczonych usług.

Zwrócenie się do wykwalifikowanej firmy w sytuacji trudności z uzupełnianiem lub składaniem dokumentacji do właściwych organów oznacza przede wszystkim oszczędzenie czasu, a nierzadko i stresu. Niewłaściwe wypełnienie wniosku oraz złożenie go w nieodpowiedniej formie może zakłócić proces ubiegania się np. o pozwolenie na pobyt w kraju i poskutkować koniecznością naniesienia korekty bądź odrzuceniem wniosku w całości.

Skorzystanie z naszej oferty obsługi cudzoziemców przełoży się na znaczące skrócenie okresu oczekiwania na rozpatrzenie decyzji przez właściwy urząd oraz zagwarantuje otrzymanie pozytywnej odpowiedzi. Mając na względzie Twój komfort, zachęcamy do wzięcia pod uwagę nawiązania współpracy z Visa and Work.

Nielegalny pobyt w Polsce

Nielegalny pobyt w Polsce i jego konsekwencje

12/02/2020

W ostatnich latach Polska jest coraz chętniej wybierana przez cudzoziemców jako stałe miejsce do życia i pracy. Spora część obcokrajowców przebywa jednak w naszym kraju bezprawnie. Z jakimi konsekwencjami wiąże się nielegalny pobyt w Polsce?

 

Kiedy pobyt w Polsce jest nielegalny?

 

Mimo że w ustawodawstwie definicja nielegalnego pobytu w Polsce nie jest wprost określona, to za takowy uznaje się przebywanie obcokrajowców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Są one zawarte w Ustawie o cudzoziemcach z dnia 12.12.2013 roku. Dokument ten określa m.in. przyczyny, konsekwencje nielegalnej imigracji w Polsce, a także warunki pracy i prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców. Wszelkie kompetencje oraz zadania związane ze stwierdzaniem nielegalności pobytu w Polsce, wydawaniem decyzji o deportacji, wydalaniem czy też szeroko pojętym zwalczaniem bezprawnej imigracji należą do Straży Granicznej.

 

Surowe konsekwencje nielegalnego pobytu dla obcokrajowca

 

Nielegalny pobyt w Polsce wiąże się z bardzo surowymi konsekwencjami dla imigrantów. Przebywający bezprawnie w naszym kraju obcokrajowiec naraża się przede wszystkim na wydanie decyzji zobowiązującej go do powrotu do ojczyzny. Ponadto często zyskuje on również zakaz ponownego przyjazdu na terytorium RP, a nierzadko również wjazdu do państw całej strefy Schengen. Takowy zakaz może obowiązywać od 6 miesięcy do nawet 5 lat. W pisemnej decyzji zobowiązującej do powrotu często wskazany jest termin tzw. powrotu dobrowolnego. Wynosi on 15– 30 dni od terminu doręczenia owej decyzji. W takim przypadku obcokrajowiec może skorzystać z finansowej pomocy w zakresie zorganizowania wyjazdu, zapewnionej przez Straż Graniczną. Może ona obejmować m.in. pokrycie kosztów podróży, opieki medycznej, wyżywienia w trakcie wyjazdu czy też uzyskania niezbędnych zezwoleń, wiz oraz innych dokumentów.

 

Jeżeli natomiast Straż Graniczna uzna, że ryzyko ucieczki cudzoziemca jest realne, to może ona zarządzić jego powrót przymusowy, czyli deportację. Z takimi samymi konsekwencjami nielegalnego pobytu należy liczyć się wówczas, gdy obcokrajowiec nie dopełni obowiązku powrotu dobrowolnego, czyli nie opuści Polski w wyznaczonym terminie. W takiej sytuacji wszelkie koszty wyjazdu z kraju pokrywa imigrant. Ponadto decyzja o wydaleniu przymusowym skutkuje również wpisem jego danych osobowych do Systemu Informacji Schengen, a w efekcie odmową wjazdu do wszystkich państw tego obszaru. Co więcej, nielegalny imigrant w Polsce może zostać zatrzymany w areszcie lub strzeżonym ośrodku na kilka dni.

 

Nielegalna imigracja w Polsce wiąże się również z karami finansowymi. Osoba pracująca „na czarno” podlega karze grzywny wynoszącej minimum 1.000 zł.

 

W celu uzyskania pomocy prawnej w kwestii karty pobytu, zezwolenia na pracę, wiz, legalnego pobytu i pracy, skontaktuj się, skontaktuj się: biuro@visaandwork.com, lub telefonicznie: (+48) 71 343 35 94

 

Nielegalna imigracja w Polsce – skutki dla pracodawcy

 

Surowe kary przewidziano również dla pracodawcy zatrudniającego nielegalnie cudzoziemca bez prawa pobytu w Polsce. Przedsiębiorcy grozi kara grzywny w wysokości od 1.000 do nawet 30.000 zł. Po stwierdzeniu nielegalności zatrudnienia, Państwowa Inspekcja Pracy kieruje do sądu wniosek o ukaranie osób, które dopuściły do popełnienia wykroczenia, działając w imieniu pracodawcy. Następnie zawiadamia wojewodę oraz Straż Graniczną o naruszeniu odpowiednich przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia oraz Ustawy o cudzoziemcach.

 

Konsekwencją nielegalnego pobytu oraz zatrudnienia dla pracownika jest zazwyczaj deportacja, a koszty jego powrotu do ojczyzny ponosi pracodawca. Należy jednak wiedzieć, że to pracodawca ponosi odpowiedzialność nie tylko za zgodne z prawem zatrudnienie cudzoziemców, ale również za ich legalny pobyt na terenie Polski.

 

Z kolei w przypadku popełnienia przestępstwa bezprawnego zatrudniania w tym samym czasie przynajmniej kilku nielegalnych imigrantów (w tym również nieletnich), pracodawcy grozi kara grzywny lub nawet ograniczenia wolności. Ponadto wobec takiego przedsiębiorcy sąd może dodatkowo orzec zakaz dostępu na okres od 1 roku do nawet 5 lat do środków publicznych. Należą do nich pieniądze pochodzące z Europejskiego Funduszu Rybackiego, Funduszu Spójności, fundusze na realizację Wspólnej Polityki Rolnej oraz środki pochodzące z funduszy strukturalnych. Co więcej, sąd może również zasądzić na rzecz Skarbu Państwa kwotę, którą ów pracodawca otrzymał w ciągu 12 miesięcy przed wydaniem wyroku ze wspomnianych środków publicznych.

 

Konsekwencje nielegalnego pobytu i bezprawnego zatrudnienia imigranta są bardzo poważne oraz długofalowe. Mogą przysporzyć pracodawcy mnóstwo problemów, zwłaszcza finansowych.

 

Co zrobić, aby legalnie pracować w Polsce?

 

Aby pobyt na obszarze Polski był w pełni legalny, obcokrajowiec musi otrzymać odpowiednie zezwolenia i niezbędne dokumenty (zezwolenie na pobyt stały) uprawniające go do przebywania oraz pracowania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Ich posiadanie wiąże się ponadto z uzyskaniem przez przyjezdnego szerszych praw, daje komfort bezpieczeństwa oraz perspektywę zdobycia polskiego obywatelstwa. Cudzoziemiec posiadający niezbędne pozwolenia może podjąć niemal każdą pracę bez obaw, że zostanie deportowany z kraju, a także w przyszłości sprowadzić swoją rodzinę.

Obywatelstwo polskie przez małżeństwo

Ślub z obywatelem RP

22/01/2020

W czasach postępującej globalizacji, śluby pomiędzy obywatelami różnych państw, nikogo już nie dziwią. Tylko w naszym kraju, średnia liczba małżeństw zawieranych z osobami innej narodowości wynosi około 10 tysięcy rocznie. I choć ślub z obcokrajowcem w Polsce wymaga spełnienia dodatkowych formalności, to prawdziwa miłość z pewnością jest tego warta. Z tego artykułu dowiesz się, jak zawrzeć międzynarodowy związek małżeński i w jaki sposób ślub pomaga w staraniach o legalizację pobytu oraz polskie obywatelstwo.

Obywatelstwo polskie przez małżeństwo?

Warto zdawać sobie sprawę z faktu, że małżeństwo z obcokrajowcem to coś więcej niż tylko sformalizowanie bliskiej relacji dwojga ludzi poprzez nałożenie na palec obrączek i złożenie przysięgi. Taki związek diametralnie zmienia sytuację życiową osoby, która nie jest polskim obywatelem. Zawieranie ślubów z cudzoziemcami niemającymi pobytu w Polsce wywołuje określone skutki prawne, między innymi pozwala na zalegalizowanie przebywania w naszym kraju, a także umożliwia staranie się o obywatelstwo polskie po ślubie.

 

Jednak samo wstąpienie w związek małżeński – cywilny lub konkordatowy – nie jest równoznaczne z otrzymaniem polskiego paszportu. Świeżo upieczony małżonek – cudzoziemiec będzie mógł ubiegać się o nie dopiero po 3 latach pozostawania w małżeństwie z obywatelem naszego kraju. Niewątpliwie jednak ślub w Polsce stanowi szansę na otrzymanie prawa stałego pobytu na terytorium RP już od dnia zawarcia małżeństwa w kościele lub urzędzie stanu cywilnego.

 

W celu uzyskania pomocy prawnej w kwestii karty pobytu, zezwolenia na pracę, wiz, legalnego pobytu i pracy, skontaktuj się, skontaktuj się: biuro@visaandwork.com, lub telefonicznie: (+48) 71 343 35 94

 

Dlaczego warto mieć obywatelstwo RP?

Po 3 latach od poślubienia Polki lub Polaka osoba z innego kraju może starać się o przyznanie jej naszej narodowości. Oczywiście możliwość posiadania polskiego obywatelstwa jest dostępna dla wszystkich cudzoziemców i niekoniecznie musi przebiegać właśnie przez zawarcie związku małżeńskiego. Tym samym obywatelstwo polskie przez małżeństwo stanowi jeden z wielu sposobów na uzyskanie polskiego paszportu. Posiadanie obywatelstwa z całą pewnością, jest niezwykle kusząca perspektywa, która daje mnóstwo korzyści.

 

Atutem posiadania polskiego paszportu jest swobodny dostęp do krajowego rynku pracy. Ułatwienia w tym zakresie występują na wielu płaszczyznach m.in. w zakresie dokumentacji. Nie posiadając obywatelstwa chcąc zmienić profesję czy miejsce pracy, musimy przechodzić całą procedurę zatrudnienia ponownie, co wiąże się z kosztami oraz straconym czasem spędzonym w urzędach. Oprócz tego mogą wystąpić różne komplikacje na linii pracodawca-pracownik, co może utrudnić całe przedsięwzięcie. Taka sytuacja nie występuje w przypadku pracownika mającego polskie obywatelstwo – w momencie chęci zmiany pracy, składamy wypowiedzenie i możemy bez przeszkód podjąć się innego zajęcia. Zatrudnianie osoby o polskiej narodowości jest również korzystne dla przedsiębiorców, ponieważ w przypadku obcokrajowców trzeba na bieżąco pilnować ważności zezwoleń oraz kart pobytu. Gdyby wygasły, a pracownik dalej pozostał aktywny zawodowo, mogą zostać nałożone kary grzywny w wysokości odpowiednio 3 tysiące dla pracodawcy oraz tysiąc złotych dla zatrudnionego.

 

Warto zaznaczyć, że osoba starająca się o obywatelstwo polskie po ślubie nie musi rezygnować z pierworodnego nadanego jej obywatelstwa. Podwójna narodowość może być atutem dla wielu pracodawców, np. w zakresie języka. Biorąc pod uwagę opisane kwestie, posiadanie polskiego obywatelstwa jest bardzo korzystne pod wieloma względami (nadanie obywatelstwa polskiego).

 

Ślub w Polsce – wymagane dokumenty

 

Osoba chcąca zawrzeć małżeństwo w Polsce bez posiadania obywatelstwa tego kraju, musi przygotować się na kilka dodatkowych formalności, których nie wymaga się przy zawieraniu ślubów między Polakami. Przede wszystkim, musi mieć ważny paszport oraz kartę pobytu w Polsce w przypadku ustanowionego prawa do przebywania na terenie RP. Wymagany jest również dokument potwierdzający prawo do zawarcia małżeństwa, wydany przez urząd stanu cywilnego kraju, z którego pochodzi cudzoziemiec. W przypadku osób z przyznanym statusem uchodźcy, niezbędne jest także okazanie Genewskiego Dokumentu Podróży (tzw. Travel Document).

 

Oprócz tego, aby zawrzeć ślub z cudzoziemcem niemającym pobytu w Polsce niezbędne są:

  • dowód osobisty.
  • skrócony odpis aktu urodzenia
  • odpis aktu zgonu współmałżonka (w przypadku wdów lub wdowców)
  • prawomocny wyrok rozwodowy lub odpis aktu małżeństwa z zapisem o rozwodzie – w przypadku osób rozwiedzionych
  • oświadczenie o nazwisku przyjętym przez małżonków oraz ich dzieci zawarciu małżeństwa w Polsce.

 

Podsumowanie

 

Możliwość uzyskania polskiego obywatelstwa przez małżeństwo zawarte z Polakiem lub Polką to tylko jedna z wielu korzyści, jakie daje formalizacja międzynarodowego związku. Z całą pewnością, przyszli małżonkowie będą musieli przygotować się na szereg formalności do spełnienia. Jednak dla ukochanej osoby warto zdecydować się na większe poświęcenie i wspierać ją w zawiłej oraz skomplikowanej procedurze formalnej, towarzyszącej organizacji takiego ślubu.

Szukasz profesjonalnej pomocy?

Skontaktuj się z nami.

chats