Język:

Zobowiązanie do opuszczenia terytorium Polski – z jakiego powodu się je otrzymuje?

16/05/2023

Jeśli cudzoziemiec w określonych przepisami sytuacjach przebywa w Polsce nielegalnie, musi liczyć się z otrzymaniem zobowiązania do powrotu. Jako powrót jest w tym przypadku rozumiane opuszczenie terytorium Polski i podróż do kraju pochodzenia cudzoziemca, państwa tranzytu lub innego kraju, do którego taka osoba zdecydowała się udać i została przyjęta przez odpowiednie władze. Zobowiązanie do powrotu wydawane jest w formie decyzji. Z jakiego powodu można otrzymać tego typu pismo? Jakie konsekwencje się z nim wiążą?

Kiedy wydawane jest zobowiązanie cudzoziemca do powrotu?

Polskie prawo określa szereg sytuacji, w których może zostać wydana decyzja o zobowiązaniu do powrotu. Cudzoziemiec otrzyma ją przede wszystkim wtedy, gdy przebywa lub przebywał na terytorium naszego kraju bez ważnej wizy bądź innego dokumentu, umożliwiającego wjazd oraz pobyt w Polsce. Oczywiście mowa tutaj o przypadkach, w których takie dokumenty są wymagane.

Często zobowiązanie cudzoziemca do powrotu otrzymują także osoby, wykonujące w Polsce pracę bez wymaganego zezwolenia lub oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia danej osobie wykonywania pracy. Wyjątkiem może być tutaj sytuacja, w której pracodawca wprowadził cudzoziemca w błąd, doprowadzając do tego, że praca była wykonywana w sposób nielegalny. Nakaz powrotu otrzymają również zagraniczni przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą niezgodnie z obowiązującym w Polsce przepisami.

Istotną podstawą do wydania takiej decyzji, jak zobowiązanie do powrotu, będzie także rejestracja cudzoziemca w wykazie osób, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany bądź w Systemie Informacyjnym Schengen, w którym zapisywane są odmowy wjazdu. Jeśli cudzoziemiec przekroczył lub usiłował przekroczyć granicę wbrew przepisom prawa, powinien liczyć się z koniecznością powrotu do swojego kraju pochodzenia czy zamieszkania. Problemy mogą mieć również osoby, które nie posiadają środków finansowych, pozwalających pokryć koszty przebywania na terytorium Polski.

Ponadto zobowiązanie cudzoziemca do powrotu może wiązać się z popełnieniem przestępstwa, dbałością o stosunki międzynarodowe z innym państwem lub ochroną bezpieczeństwa, porządku publicznego i interesów Rzeczypospolitej Polskiej. Jednym z ostatnich powodów konieczności powrotu do kraju pochodzenia, wymienianym w polskim prawie, jest także sytuacja, w której cel i warunki pobytu cudzoziemca są niezgodne z deklarowanymi, czyli np. dana osoba zadeklarowała, że przyjeżdża do Polski w celach turystycznych, a tak naprawdę podejmuje tutaj pracę.

W celu uzyskania pomocy prawnej w kwestii karty pobytu, zezwolenia na pracę, wiz, legalnego pobytu i pracy, skontaktuj się, skontaktuj się: biuro@visaandwork.com, lub telefonicznie: (+48) 71 343 35 94

Jakie konsekwencje rodzi zobowiązanie do powrotu?

Wydanie decyzji zobowiązania cudzoziemca do powrotu sprawia przede wszystkim, że automatycznie unieważnione zostaje zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pracę oraz wiza krajowa takiej osoby. Oczywiście dotyczy to sytuacji, w której cudzoziemiec posiada takie zezwolenia czy dokumenty. Gdy osoba zobowiązana do powrotu ma zezwolenie na pobyt stały bądź na pobyt rezydenta długoterminowego UE, przed wydaniem decyzji należy cofnąć odpowiednie zezwolenie.

Zobowiązania cudzoziemców do powrotu do swojego kraju pochodzenia lub zamieszkania są wydawane przez komendanta oddziału lub placówki Straży Granicznej, w której stwierdzono podstawy do podjęcia tego typu decyzji. Zobowiązanie do powrotu rodzi również taką konsekwencję, jak zakaz ponownego przyjeżdżania do Polski przez określony czas – zazwyczaj od 6 miesięcy do 3 lat.

Dwa rodzaje decyzji zobowiązania cudzoziemca do powrotu – co warto o nich wiedzieć?

Zobowiązanie do powrotu może mieć dwie formy, różniące się terminem, w którym należy opuścić Polskę. Jedna z nich określa precyzyjnie termin dobrowolnego powrotu do kraju pochodzenia przez cudzoziemca i może wynosić od 15 do 30 dni. Czas ten jest liczony od daty doręczenia decyzji.

Prawo przewiduje kilka sytuacji, w których istnieje możliwość przedłużenia terminu dobrowolnego powrotu maksymalnie do 12 miesięcy. To m.in. przypadek, w którym cudzoziemiec musi stawić się przed polskim organem władzy publicznej (np. w charakterze świadka). Warto podkreślić, że przedłużone dobrowolne zobowiązanie do powrotu może wymagać np. kontrolnych zgłoszeń do podmiotu wydającego decyzję lub wpłaty odpowiedniego zabezpieczenia pieniężnego.

Zobowiązanie cudzoziemca do powrotu może również przyjmować formę decyzji bez jasno określonego terminu. Wtedy mówimy o przymusowym powrocie, który dotyczy zazwyczaj jednego z dwóch przypadków – sytuacji, w której zastosowanie takiego środka motywuje uznanie cudzoziemca za osobę zagrażającą bezpieczeństwu państwa lub istnieje możliwość ucieczki cudzoziemca. Ponadto przymusowe zobowiązanie do powrotu będzie obejmowało osoby, które na podstawie dobrowolnej decyzji nie opuściły Polski w wyznaczonym terminie.

Decyzja o przymusowym powrocie jest wykonywana natychmiastowo przez Straż Graniczną, mającą za zadanie doprowadzić cudzoziemca do granicy, portu lotniczego lub morskiego państwa docelowego. Zdarza się, że realizację takiej operacji poprzedza umieszczenie danej osoby w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

Pozwolenie na pracę w Polsce – kiedy jest potrzebne?

02/05/2023

Do wykonywania pracy przez cudzoziemca na terenie Polski niezbędny jest dokument legalizujący jego zatrudnienie. Wyjaśniamy, czym jest pozwolenie na pracę dla obcokrajowców, jaki organ je wydaje, kiedy jest niezbędne oraz w jakich przypadkach cudzoziemcy nie będą potrzebowali takiego dokumentu.

Czym jest pozwolenie na pracę dla cudzoziemców?

Zezwolenie na prace to dokument umożliwiający podjęcie legalnego zatrudnienia przez obcokrajowca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Aby móc je uzyskać, obywatel innego kraju musi posiadać podstawę pobytu, umożliwiającą podjęcie pracy, np. odpowiednią wizę. W pozwoleniu na pracę w Polsce wyszczególniony jest m.in. rodzaj stanowiska, jakie zajmować będzie obcokrajowiec w przedsiębiorstwie. Oznacza to, że jeśli pracodawca będzie chciał zmienić warunki pracy pracownika, niezbędne będzie uzyskanie nowego zezwolenia. W sytuacji, gdy pracownik wykonuje inny rodzaj pracy niż wskazany w pozwoleniu na pracę dla obcokrajowca, wówczas jego zatrudnienie uznawane jest za nielegalne.

Jakie informacje znajdują się w pozwoleniu na pracę?

Oprócz danych dotyczących zajmowanego stanowiska i wykonywanych obowiązków, pozwolenie na pracę w Polsce musi zawierać następujące informacje:

 • dane identyfikujące pracodawcę,
 • wysokość najniższego wynagrodzenia, jakie może otrzymywać cudzoziemiec na określonym stanowisku,
 • tygodniową lub miesięczną liczbę godzin, bądź wymiar czasu pracy,
 • rodzaj zawartej umowy,
 • okres ważności zezwolenia.

Kto wydaje pozwolenia na pracę cudzoziemcom?

Podmiotem uprawnionym do wydawania pozwoleń na pracę dla cudzoziemców na terenie RP jest wojewoda właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Dokument wydawany jest na pisemny wniosek pracodawcy, który chce zatrudnić cudzoziemca w Polsce.

Warto dodać, że przedsiębiorca, chcący złożyć wniosek o pozwolenie na pracę dla obcokrajowców, powinien dołączyć informację od właściwego starosty powiatu, potwierdzającą brak możliwości zaspokojenia braków kadrowych w oparciu o osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.

W celu uzyskania pomocy prawnej w kwestii karty pobytu, zezwolenia na pracę, wiz, legalnego pobytu i pracy, skontaktuj się, skontaktuj się: biuro@visaandwork.com, lub telefonicznie: (+48) 71 343 35 94

Zezwolenie na pracę w Polsce – rodzaje i wymogi

Istnieje kilka typów pozwoleń na pracę w Polsce, w zależności od formy prawnej pracodawcy, sposobu zatrudnienia czy statusu obcokrajowca. Ich opis znajduje się poniżej.

Pozwolenie typu A

Jest wydawane cudzoziemcom, którzy wykonują pracę na podstawie umowy z podmiotem mającym swoją siedzibę lub oddział na terenie RP.

Pozwolenie typu B

Wydawane osobom pełniącym funkcje w zarządzie spółki lub innej osoby prawnej, przebywającym w Polsce łącznie dłużej niż 6 miesięcy podczas kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych.

Pozwolenie typu C

Jest to pozwolenie na pracę w Polsce dla obcokrajowców zatrudnionych u zagranicznego pracodawcy, delegowanych do pracy w oddziale na terenie RP na okres dłuższy niż 30 dni w ciągu roku.

Pozwolenie typu D

Ten typ zezwolenia dotyczy pracowników delegowanych okazjonalnie przez przedsiębiorstwa zagraniczne, nieposiadające swojego oddziału na terytorium RP.

Pozwolenie typu E

Zezwolenie dla obcokrajowców wykonujących pracę dla pracodawców zagranicznych delegowanych do Polski na więcej niż 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych w celach innych niż objęte pozwoleniami typu B, C i D.

Pozwolenie typu S

Jest to pozwolenie na pracę dla cudzoziemców świadczących pracę sezonową dla pracodawców mających siedzibę, oddział, zakład lub inną formę działalności na terenie RP.

Należy dodać, że jeśli w trakcie obowiązywania ważnego pozwolenia na pracę dla obcokrajowca dojdzie do zmiany siedziby, nazwy lub formy prawnej pracodawcy, ale nie zmienią się zakres wykonywanych przez niego obowiązków i warunki zatrudnienia, nie jest wymagane wydanie nowego zezwolenia. Podobnie w sytuacji, gdy umowa cywilnoprawna zostanie zastąpioną umową o pracę.

Kiedy pozwolenie na pracę w Polsce nie jest wymagane?

Polskie prawo przewiduje również szereg wyjątków, w których pozwolenie na pracę dla cudzoziemców nie jest konieczne. Dzieje się tak m.in. w sytuacji, gdy cudzoziemcy:

 • posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z zamiarem wykonywania pracy, prowadzenia działalności gospodarczej lub pełnienia funkcji w zarządzie spółki,
 • mają Niebieską Kartę Unii Europejskiej,
 • posiadają zezwolenie na pobyt czasowy celem wykonywania badań naukowych,
 • posiadają zezwolenie czasowe w celu połączenia z rodziną,
 • mają zamiar podjęcia lub kontynuowania nauki na studiach w Polsce,
 • posiadają zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, wydane przez inne państwo członkowskie.

Pełny zbiór wykluczeń, zgodnie z którymi nie wymaga się pozwolenia na pracę w Polsce, wyszczególniony jest w Ustawie o cudzoziemcach.

Visa and Work – pomagamy w uzyskaniu pozwoleń na pracę dla cudzoziemców

Zamierzasz wnioskować o pozwolenie na pracę dla obcokrajowców? Już dziś skontaktuj się z naszym biurem i zyskaj pomoc w legalizacji pobytu oraz pracy dla cudzoziemców na terenie RP. W Visa and Work od lat pomagamy przedsiębiorcom, zainteresowanym zatrudnieniem osób zza granicy, w spełnieniu niezbędnych warunków i formalności związanych z wydaniem pozwolenia na pracę w Polsce. Z przyjemnością pomożemy również Tobie.

 

Zakup nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce

18/04/2023

Coraz więcej osób z innych krajów przyjeżdża do Polski w celach zawodowych i osobistych. Wielu cudzoziemców osiedla się tu na stałe i wybiera Rzeczpospolitą jako miejsce do życia. Aby poczuć się „jak u siebie” część z nich decyduje się na zakup mieszkania bądź domu. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców nie jest jednak takie proste i wymaga spełnienia wielu warunków określonych w przepisach prawa.

Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

Obywatele albo przedsiębiorcy z siedzibą na terytorium jednego z państw-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii nie muszą posiadać zezwolenia na nabycie nieruchomości, w tym również nieruchomości leśnych czy rolnych. W innych przypadkach zakup nieruchomości przez cudzoziemca wymaga wcześniejszego uzyskania stosownego zezwolenia od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wymagania te określa Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z 24 marca 1920 roku, wraz z późniejszymi nowelizacjami. W rozumieniu ustawy cudzoziemcem jest:

 • osoba prawna posiadająca siedzibę za granicą,
 • osoba fizyczna bez polskiego obywatelstwa,
 • spółka osób wymienionych w powyższych punktach, nieposiadająca osobowości prawnej i mająca siedzibę za granicą, utworzona zgodnie z ustawodawstwem obcych państw,
 • osoba prawna oraz spółka handlowa niemająca osobowości prawnej z siedzibą na terytorium Polski, kontrolowana pośrednio albo bezpośrednio przez spółki bądź osoby wymienione we wcześniejszych punktach.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a nieuzyskanie takiego dokumentu sprawia, że zakup nieruchomości jest nieważny i dana transakcja nie dochodzi do skutku. Co ważne, istnieją jednak wyjątki od tej zasady. Ustawa określa kilka przypadków, w których zakup nieruchomości przez cudzoziemca nie wymaga koniecznie otrzymania stosownego zezwolenia.

Wyjątki w Ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

Ustawa zawiera kilka wyjątków, dzięki którym nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie wymaga posiadania zgody Ministra. Należą do nich m.in.:

 • zakup samodzielnego lokalu mieszkalnego,
 • zakup nieruchomości przez cudzoziemca będącego małżonkiem polskiego obywatela i mieszkającego w Polsce przez minimum 2 lata od udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały, czasowy albo pobyt rezydenta długoterminowego, przy czym nabywana nieruchomość będzie stanowić ustawową wspólność małżonków,
 • nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców mieszkających na terenie Polski przez minimum 5 lat od chwili udzielenia zezwolenia na pobyt stały, czasowy albo pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, jeśli w dni zakupu jest on uprawniony do ustawowego dziedziczenia po zbywcy nieruchomości, a sam zbywca jest jej wieczystym użytkownikiem bądź właścicielem przez przynajmniej 5 lat.

Przedstawione przykłady nie są jedynymi wyjątkami przedstawionymi w Ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Aby mieć pewność, że proces nabywania nieruchomości przez cudzoziemca zostanie przeprowadzony w pełni prawidłowy, zgodny z prawem sposób, najlepiej skorzystać z usług doświadczonych radców prawnych, takich jak specjaliści z Visa and Work.

W celu uzyskania pomocy prawnej w kwestii karty pobytu, zezwolenia na pracę, wiz, legalnego pobytu i pracy, skontaktuj się, skontaktuj się: biuro@visaandwork.com, lub telefonicznie: (+48) 71 343 35 94

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców – co jest potrzebne?

W celu nabycia nieruchomości przez cudzoziemca konieczne jest uzyskanie zezwolenia, które można otrzymać na podstawie złożonego wniosku. Należy w nim udowodnić swoje więzi z Polską, np. poprzez małżeństwo z obywatelem polskim, pochodzenie polskie, bycie członkiem zarządu kontrolowanej spółki handlowej oraz inne przypadki. Ponadto, aby otrzymać pozwolenie, a tym samym dokonać zakupu nieruchomości przez cudzoziemca, konieczne jest udowodnienie, że dane lokum nie spowoduje zagrożenia obronności bądź bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, a także nie sprzeciwią się temu względy zdrowia społeczeństwa i polityki społecznej. Poza tym należy pamiętać, że łączna powierzchnia nabytych nieruchomości przez cudzoziemca nie może przekroczyć 0,5 h (dotyczy nieruchomości na potrzeby życiowe).

Możliwe jest również nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców-przedsiębiorców. Właściciele firm zainteresowani zakupem lokalu czy obiektu na potrzeby firmowe muszą wskazać, że transakcja wiąże się z realnymi potrzebami wynikającymi z charakteru prowadzonej działalności rolniczej lub gospodarczej. Ponadto w przypadku zakupu nieruchomości rolnych należy dodatkowo spełnić warunki określone w Ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego z 11 kwietnia 2003 roku.

Podsumowując, nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców bywa bardzo skomplikowane i wymaga spełnienia licznych warunków zgodnych z przepisami prawa. Skorzystanie z doradztwa doświadczonych, wyspecjalizowanych w tym zakresie radców prawnych daje pewność wykonania wszystkich niezbędnych czynności i złożenia koniecznych dokumentów zgodnych z przepisami ustawy, a tym samym uzyskania zgody na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca.

 

Kary za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca

04/04/2023

Cudzoziemcy są coraz częściej i chętniej zatrudniani w Polsce. Na koniec maja liczba osób z zagranicy pracujących legalnie w naszym kraju sięgnęła niemal 800 tys., czyli o prawie 130 tys. więcej niż przed pandemią Covid-19. Jednocześnie rośnie liczba osób zgłoszonych do ubezpieczeń oraz płatników składek, co świadczy o legalnym zatrudnianiu. To najlepsze rozwiązanie nie tylko dla pracowników, ale również pracodawców, którym za nielegalne zatrudnienie cudzoziemców grożą surowe kary.

Nielegalna praca obcokrajowca – kiedy występuje?

Problem nielegalnej pracy w Polsce dotyczy przede wszystkim pracowników z Białorusi i Ukrainy, ale występuje również w przypadku osób z Indii, Gruzji, Mołdawii oraz innych krajów. Każdy pracodawca powinien liczyć się z tym, że nielegalna praca, czyli zatrudnianie obcokrajowców „na czarno” jest sankcjonowane prawnie i wiąże się z konsekwencjami dla firmy i samego pracownika.

Mieszkańcy państw należących do Unii Europejskiej nie muszą zdobywać pozwolenia na pracę. Problem nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców w minimalnym stopniu dotyczy więc obywateli krajów unijnych. Inne osoby chcące uzyskać legalną pracę w Polsce muszą z kolei spełnić szereg warunków. Nielegalna praca ma miejsce, gdy obcokrajowiec nie ma ważnej wizy albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce, wykonuje pracę bez zezwolenia i jednocześnie nie posiada specjalnego zwolnienia z obowiązku jego posiadania na podstawie szczególnych przepisów. O nielegalnym zatrudnieniu cudzoziemca można również mówić wówczas, gdy cudzoziemiec wykonuje pracę bez wcześniejszego zawarcia niezbędnych umów, kiedy realizuje pracę na innym stanowisku bądź innych warunkach niż te, które zostały wskazane w zezwoleniu na pracę, a także kiedy podstawa pobytu w Polsce obcokrajowca nie uprawnia go do świadczenia pracy. Wszystkie te przypadki wedle prawa stanowią nielegalną pracę.

W celu uzyskania pomocy prawnej w kwestii karty pobytu, zezwolenia na pracę, wiz, legalnego pobytu i pracy, skontaktuj się, skontaktuj się: biuro@visaandwork.com, lub telefonicznie: (+48) 71 343 35 94

Nielegalne zatrudnienie cudzoziemców a prawo

Kwestię nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, a także kar za nielegalne zatrudnienie cudzoziemców określa przede wszystkim artykuł 120 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 roku. Ustawodawca wskazał w nim aż kilkanaście typów wykroczeń, które są związane z niezgodnym z prawem zatrudnianiem obcokrajowców. Nielegalna praca i związane z nią wykroczenia dotyczą zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Wśród tych wykroczeń wymienić można m.in.:

 • nielegalne wykonywanie pracy przez obcokrajowca,
 • powierzenie cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy,
 • żądanie od osoby z zagranicy korzyści majątkowej w zamian za podjęcie działań zmierzających do umożliwienia realizacji pracy,
 • niedopełnienie obowiązku zawiadomienia starosty o okolicznościach dotyczących powierzenia obcokrajowcowi, który został zatrudniony na podstawie zezwolenia na sezonową pracę, innego rodzaju zatrudnienia, bez wcześniejszego uzyskania nowego zezwolenia.

Przedstawione wykroczenia nie są jedynymi, które popełnia pracodawca lub pracownik świadczący nielegalną pracę. Przed powierzeniem pracy obcokrajowcowi należy zatem szczegółowo zaznajomić się z kwestiami prawnymi dotyczącymi tego zagadnienia i upewnić się, że wszystkie wymogi zostały spełnione, w przeciwnym bowiem razie trzeba liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Aby mieć pewność, że pracodawca dopełnił wszelkich wymagań dotyczących legalnego zatrudniania obcokrajowców, warto skorzystać z doradztwa i usług prawnych Visa and Work. Zespół wyspecjalizowanych w prawie migracyjnym radców prawnych zapewnia profesjonalną obsługę zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Dzięki temu obie strony unikną przykrych konsekwencji, których przyczyną jest nielegalna praca cudzoziemców.

Kara za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca

Nielegalne zatrudnienie cudzoziemców wiąże się wieloma konsekwencjami dla pracodawcy. Za popełnienie określonych w przepisach prawa wykroczeń pracodawcy grozi grzywna w wysokości od 50 do nawet 30 000 złotych, w zależności od rodzaju wykroczenia. Na przykład, kara za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca dla pracodawcy może wynieść nawet 30 000 zł, a za niepowiadomienie wojewody o powierzeniu pracownikowi z zagranicy świadczenia pracy – od 100 do 5 000 zł. Konsekwencje ponosi również sam pracownik. Poza karą grzywny w wysokości od 20 do 5 000 złotych grozi mu też przymusowy powrót do swojego kraju i zakaz ponownego wjazdu na teren Polski oraz innych państw należących do strefy Schengen przez okres od roku do 3 lat.

Istnieje również kara za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca, który przebywa w Polsce bezprawnie. To typ wykroczenia regulowany inną ustawą. Jeśli pracodawca powierzy wykonywanie pracy niezwiązanej ze swoją działalnością gospodarczą cudzoziemcowi, który nie ma stosownego zezwolenia na pobyt, zostanie ukarany grzywną w wysokości do 10 000 zł. Jeżeli natomiast praca te związana będzie ze świadczoną przez pracodawcę działalnością gospodarczą, to w takim przypadku występuje nie wykroczenie, ale przestępstwo, które jest zagrożone finansową karą za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca albo ograniczeniem wolności. Gdy ów pracodawca powierza pracę kilku obcokrajowcom przebywającym nielegalnie w Polsce, to grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Co istotne, kara za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca może też dotyczyć spraw stricte zawodowych. Mianowicie, wojewoda ma prawo odmówić w przyszłości pracodawcy wydania zezwolenia na pracę dla nowych obcokrajowców.

Warto zatem podkreślić, że nielegalne zatrudnienie cudzoziemców w dłuższej perspektywie okazuje się po prostu nieopłacalne dla pracodawcy. Ryzyko związane z tym procederem nie jest warte możliwych do osiągnięcia zysków.

 

Status rezydenta w Polsce

Status rezydenta w Polsce

27/11/2020

Możliwość zamieszkania oraz pracy na terenie Polski, dostęp do szkół państwowych oraz prawo do ochrony i pomocy społecznej – to tylko niektóre przywileje osób posiadających status rezydenta. Jakie warunki należy spełnić i co zrobić, żeby uzyskać taki tytuł?

 

Kto jest rezydentem w Polsce?

Aby na stałe mieszkać na terenie naszego kraju, niezbędny jest status rezydenta. W tym celu należy spełnić szereg formalności. Zgodnie z przepisami, cudzoziemcy mogą starać się o kartę długoterminowego rezydenta Unii Europejskiej oraz kartę stałego pobytu (karta pobytu dla cudzoziemca). Pierwszy z tych dokumentów dedykuje się osobom bez polskich korzeni, drugi przeznacza się dla migrantów mających polskie pochodzenie.

Regulacje prawne dotyczące karty rezydenta Polski znajdują się w Ustawie o cudzoziemcach z 12.12.2013 (Dz. U. 2013, poz. 1650) oraz Dyrektywie Rady UE 2003/109/EC z 25.11.2003 r. Przepisy unijne charakteryzują się uniwersalnością. Dotyczą bowiem wszystkich osób legalnie zamieszkujących na obszarze wspólnoty państw UE.

 

Kto może złożyć wniosek o status rezydenta w Polsce?

Prawo do uzyskania statusu rezydenta długoterminowego UE przysługuje ludziom, którzy:

– mieszkają na terenie Polski od co najmniej 5 lat (przed złożeniem wniosku),

– dysponują stabilnym źródłem dochodu zapewniającym utrzymanie wszystkich członków gospodarstwa domowego,

– posiadają ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu publicznego (zgodnie z ustawą z 27.08.2004 roku),

– potrafią posługiwać się językiem polskim – przyszły rezydent Polski powinien dostarczyć certyfikat Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (na poziomie minimum B1) bądź świadectwo potwierdzające ukończenie szkoły (z suplementem wykazującym, że zajęcia były prowadzone w języku polskim).

 

W celu uzyskania pomocy prawnej w kwestii karty pobytu, zezwolenia na pracę, wiz, legalnego pobytu i pracy, skontaktuj się, skontaktuj się: biuro@visaandwork.com, lub telefonicznie: (+48) 71 343 35 94

 

Karta rezydenta w Polsce – jak długo można z niej korzystać?

Tytuł rezydenta Polski w ramach Unii Europejskiej otrzymuje się na czas nieokreślony, ale sama karta obowiązuje przez 5 lat. Po tym czasie należy ją wymienić na nową. W takim wypadku obowiązują jednak uproszczone procedury – nie trzeba bowiem starać się o następne zezwolenie na pobyt. Dodatkowo należy pamiętać, by kolejna karta rezydenta Polski była wyrobiona przed końcem terminu ważności pierwszej – wniosek w tej sprawie składa się z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.

 

Dlaczego warto ubiegać się o status rezydenta w Polsce?

Uzyskanie statusu rezydenta wiąże się z szeregiem korzyści. Do najważniejszych zalet takiego rozwiązanie zaliczają się: dostęp do edukacji, a także uzyskanie legalnego zatrudnienia w Polsce.

Cudzoziemcom przysługuje też prawo do korzystania z pomocy społecznej. Tytuł zapewnia również dodatkową ochronę przed deportacją. W praktyce rezydent RP może zostać wydalony jedynie w sytuacji, kiedy jego obecność będzie stanowiła zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz porządku publicznego.

Rezydent w Polsce jest ponadto uprawniony do przemieszczania się w celach turystycznych na obszarze strefy Schengen. Obowiązują go jednak pewne ograniczenia – może przebywać w danym kraju maksymalnie przez 90 dni w ciągu 6 miesięcy. Rezydentom przysługuje również prawo do skorzystania z uproszczonej procedury związanej z emigracją do pozostałych krajów należących do Unii Europejskiej.

 

Rezydent RP – jakie dokumenty trzeba przygotować?

Uzyskanie pozwolenia na pobyt w danym kraju wiąże się ze skomplikowanymi formalnościami. Karta rezydenta długoterminowego UE przyznawana jest na podstawie wypełnionego wniosku. Należy dostarczyć również oryginalny paszport, 4 zdjęcia, potwierdzenie tytułu prawnego do lokalu, informacje poświadczające znajomość języka polskiego i deklaracje ZUS RCA.

Dodatkowo przyszły rezydent Polski zobligowany jest do dostarczenia załączników będących dowodem na to, że przebywał on na terenie naszego kraju przez co najmniej 5 lat przed złożeniem wniosku. Od tej sytuacji obowiązują wyjątki. Dotyczą one przypadków, kiedy:

– dłuższy wyjazd z Polski wynikał ze zobowiązań zawodowych, np. polski pracodawca wysłał cudzoziemca na zagraniczne delegacje,

– pobyt poza krajem był spowodowany sytuacją osobistą, np. koniecznością leczenia,

– osoba ubiegająca się o status rezydenta RP uczestniczyła praktykach studenckich odbywających się za granicą.

 

Jak wykazać stabilny dochód, aby uzyskać kartę rezydenta w Polsce?

Jednym z ważniejszych elementów, dzięki którym można uzyskać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, jest posiadanie stałego i stabilnego źródła utrzymania. Regularne wpływy powinny dotyczyć okresu co najmniej trzech lat przed złożeniem wniosku. Prawo przewiduje jednak czasową utratę wynagrodzenia, ale w takim wypadku przyszły rezydent musi udowodnić, że jego średnia wysokość przychodów za miniony rok wyniosła 528 zł netto na jedną osobę w gospodarstwie domowym lub 701 zł netto w przypadku cudzoziemców mieszkających w pojedynkę (stawki obowiązujące od 1.10.2018).

Rezydent w Polsce ma wiele praw, dlatego warto starać się o taki status. Niestety formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na pobyt są niezwykle zawiłe. Żeby zwiększyć prawdopodobieństwo pozytywnego rozpatrzenia wniosku, najlepiej skorzystać z usług prawnych firm specjalizujących w pomocy dla cudzoziemców.

Państwowy egzamin z języka polskiego – co, gdzie, jak?

Państwowy egzamin z języka polskiego – co, gdzie, jak?

27/11/2020

Zdanie egzaminu z języka polskiego dla obcokrajowców, którzy nie kończyli polskich studiów, jest wymogiem w sytuacji, gdy starają się oni o nadanie obywatelstwa polskiego przez wojewodę lub ubiegają się o zgodę na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. Jak wygląda proces zdobycia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego oraz dlaczego warto na zdecydować się na egzamin, wyjaśniamy w tym artykule.

 

Jakie są podstawy prawne dotyczące egzaminu z języka polskiego dla obcokrajowców?

Celem certyfikowanych, państwowych egzaminów z języka polskiego jako obcego, jest ustalenie kompetencji w posługiwaniu się tym językiem. Egzaminy organizowane są cyklicznie (kilka razy w ciągu roku) przez podmioty mające uprawnienia do ich przeprowadzania, nadane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ośrodkiem egzaminacyjnym może stać się szkoła wyższa, która ma w swojej ofercie studia z filologii polskiej, a także placówka, która od minimum trzech lat prowadzi zajęcia dydaktyczne z języka polskiego, jako obcego bądź inne zajęcia po polsku. Osoby chcące zdawać egzamin z języka polskiego B1 lub wyższy, powinny zgłosić się bezpośrednio do podmiotu organizującego takie egzaminy.

Wszystkie kwestie związane z egzaminem z języka polskiego dla obcokrajowców, czyli m.in. standardy, warunki czy tryb przeprowadzania, zostały określone w następujących dokumentach:

 • Ustawie o języku polskim z 12 czerwca 2015 r.;
 • Rozporządzeniu w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego z 11 grudnia 2015 r.;
 • Rozporządzeniu w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego z 26 lutego 2016 r. wraz z załącznikiem.

 

W celu uzyskania pomocy prawnej w kwestii karty pobytu, zezwolenia na pracę, wiz, legalnego pobytu i pracy, skontaktuj się, skontaktuj się: biuro@visaandwork.com, lub telefonicznie: (+48) 71 343 35 94

Jak przebiega państwowy egzamin z języka polskiego?

Egzamin z języka polskiego dla obcokrajowców organizowany jest w dwóch grupach – pierwszej, dostosowanej do potrzeb osób dorosłych, które w dniu egzaminu mają ukończony 18 r.ż., oraz drugiej, dedykowanej dzieciom i młodzieży (junior, 14-17 lat). Egzamin obejmuje zarówno część pisemną, jak i ustną. W przypadku grupy dla dorosłych, część pisemna trwa – w zależności od poziomu zaawansowania B1-C2 – od 190 do 290 minut oraz obejmuje zadania sprawdzające: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, poprawność gramatyczną oraz umiejętność wypowiedzi pisemnej. Przed częścią ustną kandydat losuje zestaw zawierający zadania, a także ma czas na przygotowanie odpowiedzi. Część ustna trwa od 15 do 30 minut, w zależności od egzaminowanego poziomu językowego (od B1 do C2). Państwowy egzamin z języka polskiego przeprowadzany w grupie juniorskiej dopasowany jest do możliwości rozwojowych oraz potrzeb dzieci w wieku szkolnym, m.in. dzięki odpowiedniej tematyce tekstów, a także typom zadań.

Wynik państwowego egzaminu z języka polskiego ustalany jest w oparciu o liczbę punktów zdobytych z części ustnej i pisemnej. Podawany jest on w wartości procentowej w suplemencie do certyfikatu uzyskiwanego przez kandydata.

 

Dlaczego warto mieć certyfikat?

Najczęstszym powodem, dla którego obcokrajowcy decydują się zdawać egzamin z języka polskiego, są kwestie związanie z otrzymaniem obywatelstwa lub rezydentury. Zaliczając z sukcesem państwowy egzamin z języka polskiego jako obcego, otrzymuje się certyfikat, który jest jedynym państwowym dokumentem, poświadczającym posługiwanie się językiem polskim. By otrzymać obywatelstwo polskie bądź kartę stałego rezydenta Unii Europejskiej, certyfikat musi potwierdzać znajomość języka na poziomie przynajmniej B1.

Posiadanie certyfikatu niesie ze sobą także szereg innych korzyści. Jako kluczową z nich należy wymienić atrakcyjność na rynku pracy (praca w Polsce dla obcokrajowców). Na egzamin z języka polskiego dla obcokrajowców zapisują się często osoby, które są, co prawda, obywatelami państwa polskiego, lecz na stałe mieszkają za granicą. Oficjalne zaświadczenie o znajomości języka polskiego może być pomocne w poszukiwaniach pracy w kraju zamieszkania, szczególnie jeśli pracodawca wymaga biegłości w posługiwaniu się językiem polskim. Podobna sytuacja może mieć miejsce w przypadku cudzoziemców pragnących osiedlić się w Polsce. Jeśli przedłożą oni świadectwo, że zdali egzamin z języka polskiego B1 lub wyższy, wzrasta ich konkurencyjność w staraniu się o pracę, np. w międzynarodowych korporacjach, bankach czy oddziałach firm zagranicznych.

Uzyskanie certyfikatu z języka polskiego otwiera też możliwości edukacyjne. Osoby mogące przedłożyć taki certyfikat na określonym poziomie (minimum B1 lub B2 – w zależności od kierunku studiów), otwierają sobie drogę do studiowania w Polsce, bez konieczności odbycia językowych kursów przygotowawczych. W niektórych państwach pomyślnie zaliczony egzamin z języka polskiego dla obcokrajowców daje dodatkowe punkty na świadectwie maturalnym, co może pomóc w dostaniu się na wymarzone studia. Nie sposób zapomnieć także o tym, że poza wszelkimi praktycznymi korzyściami, uzyskanie certyfikatu znajomości języka polskiego daje również wiele satysfakcji i stanowi oficjalną nagrodę za trud włożony w naukę. Warto przystąpić do egzaminu z języka polskiego B1 lub wyższego, by korzystać z przywilejów, jakie daje posiadanie certyfikatu.

Wojewódzkie zezwolenie na pracę jako forma umożliwiająca legalne zatrudnienie

Wojewódzkie zezwolenie na pracę jako forma umożliwiająca legalne zatrudnienie

27/11/2020

Aby obcokrajowiec mógł otrzymać legalne zatrudnienie na terytorium Polski, w pierwszej kolejności musi uzyskać on zezwolenie na pracę. Jakie są rodzaje wydawanych wojewódzkich zezwoleń oraz jakich formalności należy dopełnić, aby otrzymać takie zezwolenie?

Rodzaje zezwoleń na pracę od wojewody

W Polsce jest 5 różnych typów zezwoleń na pracę wykonywaną przez cudzoziemców. Typ A i B dotyczy obcokrajowców, którzy są obywatelami państw nienależących do Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Osoby te nie mogą być również zwolnione z obowiązku posiadania zezwolenia od wojewody. Z zezwolenia na pracę typu B skorzystać mogą z kolei ci cudzoziemcy, którzy pełnią funkcję w zarządzie przedsiębiorstwa lub też przez ponad 6 ostatnich miesięcy prowadzili spółki komandytowo-akcyjne. O zezwolenie można wnioskować nawet podczas pobytu za granicą. W takim przypadku w momencie otrzymania dokumentów są one wysyłane do osoby wnioskującej. Później na ich podstawie możliwe jest wyrobienie wizy.

Warto mieć na uwadze , że zarówno zezwolenie na prace typu A, jak i zezwolenie typu B wydawane są na okres do 3 lat. Jeśli jednak osoba prawna zatrudnia więcej niż 25 osób, okres ten może zostać wydłużony maksymalnie do 5 lat. Bez obaw – można przedłużyć go, składając w przyszłości kolejne wnioski.

Na nieco innych warunkach wydawane jest wojewódzkie zezwolenie na pracę typu C. Przysługuje ono cudzoziemcom zatrudnionym u pracodawcy zagranicznego i jedynie delegowanym do Polski na czas do 30 dni w danym roku kalendarzowym. Podobny charakter posiada zezwolenie na pracę typu D – w tym przypadku obcokrajowiec wykonuje pracę u pracodawcy za granicą, ale do Polski jest delegowany w celu zrealizowania tymczasowej bądź okazjonalnej usługi. Ostatni typ zezwolenia, czyli E, określa zatrudnienie zagraniczne i delegację do Polski na okres do 30 dni w ciągu 6 najbliższych miesięcy w celach innych niż wskazane w B, C oraz D.

 

W celu uzyskania pomocy prawnej w kwestii karty pobytu, zezwolenia na pracę, wiz, legalnego pobytu i pracy, skontaktuj się, skontaktuj się: biuro@visaandwork.com, lub telefonicznie: (+48) 71 343 35 94

 

Jak uzyskać zezwolenie wojewódzkie dla pracownika z zagranicy?

O zezwolenie na pracę od wojewody dla pracownika-cudzoziemca może ubiegać się wyłącznie pracodawca. Właściwym jest wojewoda ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli konkretne miejsce pracy jest trudne do sprecyzowania, wówczas wniosek powinien zostać złożony u wojewody mazowieckiego. Czas trwania wydania zezwolenia na pracę od wojewody w zależności od województwa może trwać dość długo (nawet kilka miesięcy), dlatego wniosek najlepiej złożyć z asekuracyjnym wyprzedzeniem. Jeżeli zdecydujemy się na powierzenie wykonania formalności specjalistom z Visa and Work, gwarantujemy, że dokonamy wszelkich starań, aby całość postępowania trwała jak najkrócej.

 

Jakie dokumenty są potrzebne do zezwolenia wojewódzkiego?

Wniosek o zezwolenie od wojewody można złożyć bezpośrednio w urzędzie wojewódzkim, ale również pocztą lub online. Kluczowy jest dowód wpłaty za wniosek. Kwota może różnić się w zależności od typu zatrudnienia. W przypadku zezwolenia na pracę do 3 miesięcy opłata wynosi 50 zł, a powyżej 3 miesięcy 100 zł. Oprócz potwierdzenia opłaty oraz wypełnionego wniosku potrzebna jest także dodatkowa dokumentacja. Dotyczy ona przede wszystkim dokumentów podróży cudzoziemca, np. kopii paszportu oraz kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość pracodawcy.

W przypadku chęci uzyskania zezwolenia wojewódzkiego na pracę typu B konieczne są również dodatkowe informacje o dochodach, wyciągu z konta firmy czy biznes plan. Z uwagi na ilość formalności wielu obcokrajowców decyduje się na skorzystanie z usług prawnych wyspecjalizowanych biur, takich jak Visa and Work. Nasza oferta obejmuje nie tylko pomoc w skompletowaniu dokumentów, ale także kompleksowe zakładanie przedsiębiorstw w imieniu cudzoziemców.

 

Dlaczego warto skorzystać z pomocy zaufanego radcy prawnego?

Uzyskanie zezwolenia na pracę od wojewody dla obcokrajowca stanowi czasochłonny proces. Może on ulec jeszcze większemu wydłużeniu, jeśli po drodze napotkamy problemy biurokratyczne. Największym wyzwaniem może okazać się poprawne skompletowanie pełnej dokumentacji do wniosku. Jeżeli pominiemy któryś z dokumentów, urząd wojewódzki będzie wzywał nas do uzupełnienia naszego podania.

Istnieją również sytuacje, w których zaproszenie wojewódzkie dla cudzoziemca okaże się niemożliwe do zrealizowania. Wojewoda może również całkowicie odmówić wydania zezwolenia. Najczęstsze przyczyny odrzucenia wniosku to m.in. podanie błędnych danych lub informacji na temat pracownika albo pracodawcy czy też przedłożenie nieważnych dokumentów. Oczywiście odpowiedzi odmownej możemy spodziewać się także w sytuacji, gdy byliśmy wcześniej karani za przestępstwa popełnione przeciwko poprzednio zatrudnionym przez nas osobom. Podobnie cudzoziemiec może nie spełnić wymagań, jeśli jego pobyt jest niepożądany w Polsce ze względu na popełnione wcześniej przestępstwa.

Aby mieć pewność co do jak najszybszego czasu pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zezwolenie na pracę od wojewody, najlepiej wspierać się doświadczeniem radcy prawnego. Przygotuje on listę dokumentów potrzebnych, aby uzyskać zaproszenie wojewódzkie dla cudzoziemca. Będzie również służyć wsparciem oraz radą w razie nastania jakichkolwiek komplikacji. Dzięki korzystaniu z usług radców prawnych możemy mieć stuprocentową pewność, że pobyt w Polsce zatrudnionego przez nas cudzoziemca jest całkowicie legalny (zatrudnianie cudzoziemców).

 

Jakie korzyści niesie ukończenie polskiej uczelni?

Jakie korzyści niesie ukończenie polskiej uczelni?

27/11/2020

Uzyskanie wyższego wykształcenia w Polsce pozwoli Ci na pogłębienie wiedzy i zdobycie doświadczenia w obrębie Twoich zainteresowań zawodowych. W efekcie możesz starać się o lepiej płatną pracę na atrakcyjniejszych warunkach zatrudnienia. Co więcej, studia w naszym kraju niosą ze sobą wiele innych korzyści prawnych.

Jakie jeszcze zalety posiadają studia dla cudzoziemców w Polsce?

 

Atuty studiów dla cudzoziemców w Polsce

Korzyści studiów w Polsce dla obcokrajowców są odczuwalne jeszcze przed obroną tytułu licencjata lub magistra. Kształcenie na uczelni wyższej w Polsce niesie za sobą liczne szanse, z których może skorzystać każdy student bez względu na swoje pochodzenie. Program nauczania jest nie tylko zróżnicowany i ciekawy, a przede wszystkim elastyczny. Kadra profesorska wyróżnia się wysoką kulturą osobistą oraz imponującymi kwalifikacjami. Warto wspomnieć także o możliwości uzyskania różnego rodzaju stypendiów.

Wbrew pozorom większość studiów dziennych pozostawia studentom sporo czasu wolnego do wykorzystania. Można przeznaczyć go na zdobywanie cennego doświadczenia zawodowego. Wiele studentów w Polsce znajduje pracę „w zawodzie” jeszcze podczas trwania swojej edukacji, prężnie pnąc się po szczeblach kariery. Obcokrajowcy, którzy posiadają dyplom uczelni wyższej, mają ułatwiony dostęp do rynku pracy. Podstawowa różnica widoczna jest na poziomie formalnym, ponieważ osoba po studiach może swobodnie zmieniać pracodawców, bez konieczności każdorazowej wizyty w urzędzie. Dla porównania w przypadku braku studiów, osoba która zmienić miejsce zatrudnienia musi rozpocząć procedurę legalizacji pobytu od nowa. Cudzoziemiec po ukończeniu nauki, który chce pozostać w Polsce, może otrzymać pozwolenie na pobyt czasowy na rok. Aby je otrzymać, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do wojewody, a także wykazanie, że ubiegając się o nie posiadamy ubezpieczenie zdrowotne, stały dochód oraz miejsce zamieszkania.

 

W celu uzyskania pomocy prawnej w kwestii karty pobytu, zezwolenia na pracę, wiz, legalnego pobytu i pracy, skontaktuj się, skontaktuj się: biuro@visaandwork.com, lub telefonicznie: (+48) 71 343 35 94

 

Co zyskują cudzoziemcy, którzy ukończyli studia w Polsce?

Uzyskanie dyplomu polskiej uczelni niesie ze sobą szereg korzyści. Co istotne, polskie dyplomy ukończenia szkoły wyższej są respektowane za granicą. Szczegóły ich uznania wynikają jednak z polityki równoważności dokumentów o wykształceniu danego kraju, dlatego przed ewentualnym wyjazdem, warto zorientować się, czy nie będziemy potrzebować tłumaczenia uwierzytelnionego lub nostryfikacji dyplomu. Ukończone przez cudzoziemców studia w Polsce gwarantują także zwolnienie z egzaminu z języka polskiego w przypadku wnioskowania o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub chęci uzyskania obywatelstwa. Test ten uważany jest za dość trudny i wymagający, a zaliczenie go na poziomie B1 sprawia kłopot wielu osobom. Składa się on z dwóch zasadniczych części – pisemnej i ustnej, które sprawdzają m.in. rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, poprawność gramatyczną oraz umiejętności pisania. Inną problematyczną kwestię stanowi fakt, że egzamin z języka polskiego przeprowadzany jest przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego tylko kilka razy w roku. Warto zaznaczyć, że posiadając zwolnienie z testu, nie narażamy się też na duży stres oraz utratę pieniędzy w przypadku niepowodzenia.

 

Jakie warunki musi spełnić cudzoziemiec, aby podjąć studia w Polsce?

Każdy obcokrajowiec, którego interesuje rozpoczęcie studiów w Polsce, musi najpierw uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się. Z uwagi na przedłużony czas rozpatrywania wniosku należy złożyć kompletną dokumentację ze stosownym wyprzedzeniem. Zwykle okres ważności takiego zezwolenia wynosi 15 miesięcy, jednak w przypadku, gdy studia zostały objęte programem unijnym, mogą być to nawet 2 lata.

Uzyskanie zezwolenia wiąże się z uiszczeniem odpowiednich opłat. Należy również skompletować potrzebne dokumenty, w tym formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Konieczne jest również potwierdzenie tego, że jako obcokrajowcy jesteśmy w stanie utrzymać się finansowo w Polsce przez okres trwania studiów.

Studia w Polsce dla obcokrajowców są najbardziej opłacalne w przypadku posiadania Karty Polaka. Dzięki niej zdobywanie wykształcenia wyższego na uczelniach publicznych jest realizowane na takich samych zasadach jak dla obywateli Polski.

W dopięciu formalności związanych ze studiami w Polsce warto skorzystać z pomocy profesjonalistów właśnie takich jak agencja Visa and Work. Jako biuro zajmujące się różnego rodzaju pomocą prawną dla cudzoziemców, posiadamy także doświadczenie w sprawach studenckich. Dzięki temu możemy pochwalić się owocną współpracą ze studentami z całego świata. Oprócz wsparcia z formalnościami organizujemy także liczne szkolenia i aktywnie współpracujemy z wieloma polskimi uczelniami. Warto zaufać naszym pracownikom w tych kwestiach, dlatego zachęcamy do powierzenia nam wszelkich działań związanych ze studiami w Polsce.

Szukasz profesjonalnej pomocy?

Skontaktuj się z nami.

chats