Język:

Obsługa cudzoziemców

Obsługa i pomoc obcokrajowcom – co można zyskać, korzystając z pomocy wyspecjalizowanej firmy?

22/02/2020

Visa and Work to profesjonalna firma prawnicza, której działalność skupia się na pomocy obcokrajowcom w Polsce. Cudzoziemcy, którzy przyjeżdżają tutaj w celu podjęcia pracy, mogą liczyć na kompleksową opiekę wykwalifikowanych radców prawnych. Doświadczeni specjaliści służą im wsparciem w każdej istotnej sprawie, począwszy od organizacji takich kwestii, jak zezwolenie na pracę, przez oświadczenia, a skończywszy na uzyskaniu polskiego obywatelstwa. Dzięki współpracy z Visa and Work masz pewność sprawnego i bezproblemowego znalezienia zatrudnienia oraz legalizacji pobytu na terenie RP. Pomagamy także zdobyć zezwolenie na pobyt czasowy (tzw. karta pobytu czasowego). Każdego dnia koncentrujemy się na tym, aby kolejni kompetentni pracownicy z innych krajów mogli dołączyć do zespołów polskich przedsiębiorstw.

Kompleksowa pomoc obcokrajowcom w Polsce

Po znalezieniu się w obcym państwie nie każdy wie, gdzie (do jakiej instytucji) powinien się zwrócić i jaką dokumentację złożyć, żeby dopiąć wszystkie ważne kwestie związane z legalnym pobytem oraz pracą. Ponadto nie każdy posiada wiedzę na temat tego, jak efektywnie szukać zakładu oferującego możliwość zatrudnienia. Tu z pomocą obcokrajowcom przychodzi Visa and Work, dysponująca zespołem odpowiednio przeszkolonych pracowników z wiedzą i doświadczeniem. W ciągu wieloletniej działalności nasza kadra wykazywała dużą skuteczność we wspieraniu osób z zagranicy w zakresie wjazdu oraz pobytu na terytorium Polski. Merytoryczne wskazówki udzielane przez członków zespołu przyczyniły się do otrzymania przez tysiące cudzoziemców pozytywnych
decyzji.

Mamy pełną świadomość, że od rezultatów naszych starań zależy kariera zawodowa klientów oraz poczucie bezpieczeństwa członków ich rodzin. Nie ustajemy w wysiłkach, aby obsługa obcokrajowców oraz zabezpieczanie ich interesów przebiegało jak najszybciej. Doceniamy zaufanie, jakim nas obdarzają nasi klienci, a każde polecenie znajomym napełnia nas dumą.

 

W celu uzyskania pomocy prawnej w kwestii karty pobytu, zezwolenia na pracę, wiz, legalnego pobytu i pracy, skontaktuj się, skontaktuj się: biuro@visaandwork.com, lub telefonicznie: (+48) 71 343 35 94

 

Obsługa cudzoziemców – zakres usług

 

W ramach obsługi obcokrajowców zajmujemy się udzielaniem porad prawnych związanych z pobytem i zatrudnieniem na terytorium Polski. Zapewniamy kompleksowe zaplecze prawne, a poza doradztwem w zakresie rejestracji pobytu oraz uzyskania obywatelstwa polskiego wspieramy klientów przy innych sprawach związanych z podjęciem pracy zarobkowej w Polsce. Gwarantujemy, że otrzymasz pomoc nawet w najtrudniejszych czy najbardziej skomplikowanych sytuacjach.

Pomoc obcokrajowcom obejmuje udzielanie wszelkich niezbędnych informacji, które są potrzebne w procesie rejestracji różnego typu aktów (urodzenia dziecka, zawarcia małżeństwa, zgonu).

 

Obsługa obcokrajowców oraz firm

 

Dzięki poszerzeniu usług o obsługę cudzoziemców umożliwiamy kandydatom z zagranicy przeniesienie się do Polski i znalezienie tu pracy, jak również ułatwiamy funkcjonowanie samym pracodawcom. Wspieramy przedsiębiorstwa zainteresowane włączeniem do swoich zespołów pracowników z innych krajów. Udzielamy informacji na temat procedury wpisania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (w PUP). Oprócz tego organizujemy szkolenia dla pracodawców.

Pomoc obcokrajowcom w Polsce uwzględnia wspieranie obywateli z zagranicy w rozstrzyganiu problematycznych kwestii takich jak wnoszenie do WSA skargi na bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie sprawy. Jeżeli wniosłeś ponaglenie, po upłynięciu jego terminu oraz wyczerpaniu drogi administracyjnej służymy wiedzą i doświadczeniem w dalszych etapach postępowania w sądzie administracyjnym.

 

Profesjonalna obsługa cudzoziemców

 

Visa and Work może się poszczycić wieloma sukcesami w zakresie pomocy obcokrajowcom, którzy zdecydowali się związać przyszłość z Polską. W ciągu długich lat funkcjonowania na rynku nawiązaliśmy kontakty z klientami z Indii, Nepalu, Bangladeszu i Wietnamu oraz wielu innych państw. Ponieważ w ostatnich latach polska gospodarka przeżywa intensywny rozkwit, systematycznie przybywa cudzoziemców, którzy poszukują u nas stałego zatrudnienia, a w kolejnych etapach planują przeprowadzkę wraz z całą rodziną. Wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom osób przymierzających się do relokacji, sukcesywnie rozszerzamy zakres świadczonych usług.

Zwrócenie się do wykwalifikowanej firmy w sytuacji trudności z uzupełnianiem lub składaniem dokumentacji do właściwych organów oznacza przede wszystkim oszczędzenie czasu, a nierzadko i stresu. Niewłaściwe wypełnienie wniosku oraz złożenie go w nieodpowiedniej formie może zakłócić proces ubiegania się np. o pozwolenie na pobyt w kraju i poskutkować koniecznością naniesienia korekty bądź odrzuceniem wniosku w całości.

Skorzystanie z naszej oferty obsługi cudzoziemców przełoży się na znaczące skrócenie okresu oczekiwania na rozpatrzenie decyzji przez właściwy urząd oraz zagwarantuje otrzymanie pozytywnej odpowiedzi. Mając na względzie Twój komfort, zachęcamy do wzięcia pod uwagę nawiązania współpracy z Visa and Work.

Nielegalny pobyt w Polsce

Nielegalny pobyt w Polsce i jego konsekwencje

12/02/2020

W ostatnich latach Polska jest coraz chętniej wybierana przez cudzoziemców jako stałe miejsce do życia i pracy. Spora część obcokrajowców przebywa jednak w naszym kraju bezprawnie. Z jakimi konsekwencjami wiąże się nielegalny pobyt w Polsce?

 

Kiedy pobyt w Polsce jest nielegalny?

 

Mimo że w ustawodawstwie definicja nielegalnego pobytu w Polsce nie jest wprost określona, to za takowy uznaje się przebywanie obcokrajowców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Są one zawarte w Ustawie o cudzoziemcach z dnia 12.12.2013 roku. Dokument ten określa m.in. przyczyny, konsekwencje nielegalnej imigracji w Polsce, a także warunki pracy i prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców. Wszelkie kompetencje oraz zadania związane ze stwierdzaniem nielegalności pobytu w Polsce, wydawaniem decyzji o deportacji, wydalaniem czy też szeroko pojętym zwalczaniem bezprawnej imigracji należą do Straży Granicznej.

 

Surowe konsekwencje nielegalnego pobytu dla obcokrajowca

 

Nielegalny pobyt w Polsce wiąże się z bardzo surowymi konsekwencjami dla imigrantów. Przebywający bezprawnie w naszym kraju obcokrajowiec naraża się przede wszystkim na wydanie decyzji zobowiązującej go do powrotu do ojczyzny. Ponadto często zyskuje on również zakaz ponownego przyjazdu na terytorium RP, a nierzadko również wjazdu do państw całej strefy Schengen. Takowy zakaz może obowiązywać od 6 miesięcy do nawet 5 lat. W pisemnej decyzji zobowiązującej do powrotu często wskazany jest termin tzw. powrotu dobrowolnego. Wynosi on 15– 30 dni od terminu doręczenia owej decyzji. W takim przypadku obcokrajowiec może skorzystać z finansowej pomocy w zakresie zorganizowania wyjazdu, zapewnionej przez Straż Graniczną. Może ona obejmować m.in. pokrycie kosztów podróży, opieki medycznej, wyżywienia w trakcie wyjazdu czy też uzyskania niezbędnych zezwoleń, wiz oraz innych dokumentów.

 

Jeżeli natomiast Straż Graniczna uzna, że ryzyko ucieczki cudzoziemca jest realne, to może ona zarządzić jego powrót przymusowy, czyli deportację. Z takimi samymi konsekwencjami nielegalnego pobytu należy liczyć się wówczas, gdy obcokrajowiec nie dopełni obowiązku powrotu dobrowolnego, czyli nie opuści Polski w wyznaczonym terminie. W takiej sytuacji wszelkie koszty wyjazdu z kraju pokrywa imigrant. Ponadto decyzja o wydaleniu przymusowym skutkuje również wpisem jego danych osobowych do Systemu Informacji Schengen, a w efekcie odmową wjazdu do wszystkich państw tego obszaru. Co więcej, nielegalny imigrant w Polsce może zostać zatrzymany w areszcie lub strzeżonym ośrodku na kilka dni.

 

Nielegalna imigracja w Polsce wiąże się również z karami finansowymi. Osoba pracująca „na czarno” podlega karze grzywny wynoszącej minimum 1.000 zł.

 

W celu uzyskania pomocy prawnej w kwestii karty pobytu, zezwolenia na pracę, wiz, legalnego pobytu i pracy, skontaktuj się, skontaktuj się: biuro@visaandwork.com, lub telefonicznie: (+48) 71 343 35 94

 

Nielegalna imigracja w Polsce – skutki dla pracodawcy

 

Surowe kary przewidziano również dla pracodawcy zatrudniającego nielegalnie cudzoziemca bez prawa pobytu w Polsce. Przedsiębiorcy grozi kara grzywny w wysokości od 1.000 do nawet 30.000 zł. Po stwierdzeniu nielegalności zatrudnienia, Państwowa Inspekcja Pracy kieruje do sądu wniosek o ukaranie osób, które dopuściły do popełnienia wykroczenia, działając w imieniu pracodawcy. Następnie zawiadamia wojewodę oraz Straż Graniczną o naruszeniu odpowiednich przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia oraz Ustawy o cudzoziemcach.

 

Konsekwencją nielegalnego pobytu oraz zatrudnienia dla pracownika jest zazwyczaj deportacja, a koszty jego powrotu do ojczyzny ponosi pracodawca. Należy jednak wiedzieć, że to pracodawca ponosi odpowiedzialność nie tylko za zgodne z prawem zatrudnienie cudzoziemców, ale również za ich legalny pobyt na terenie Polski.

 

Z kolei w przypadku popełnienia przestępstwa bezprawnego zatrudniania w tym samym czasie przynajmniej kilku nielegalnych imigrantów (w tym również nieletnich), pracodawcy grozi kara grzywny lub nawet ograniczenia wolności. Ponadto wobec takiego przedsiębiorcy sąd może dodatkowo orzec zakaz dostępu na okres od 1 roku do nawet 5 lat do środków publicznych. Należą do nich pieniądze pochodzące z Europejskiego Funduszu Rybackiego, Funduszu Spójności, fundusze na realizację Wspólnej Polityki Rolnej oraz środki pochodzące z funduszy strukturalnych. Co więcej, sąd może również zasądzić na rzecz Skarbu Państwa kwotę, którą ów pracodawca otrzymał w ciągu 12 miesięcy przed wydaniem wyroku ze wspomnianych środków publicznych.

 

Konsekwencje nielegalnego pobytu i bezprawnego zatrudnienia imigranta są bardzo poważne oraz długofalowe. Mogą przysporzyć pracodawcy mnóstwo problemów, zwłaszcza finansowych.

 

Co zrobić, aby legalnie pracować w Polsce?

 

Aby pobyt na obszarze Polski był w pełni legalny, obcokrajowiec musi otrzymać odpowiednie zezwolenia i niezbędne dokumenty (zezwolenie na pobyt stały) uprawniające go do przebywania oraz pracowania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Ich posiadanie wiąże się ponadto z uzyskaniem przez przyjezdnego szerszych praw, daje komfort bezpieczeństwa oraz perspektywę zdobycia polskiego obywatelstwa. Cudzoziemiec posiadający niezbędne pozwolenia może podjąć niemal każdą pracę bez obaw, że zostanie deportowany z kraju, a także w przyszłości sprowadzić swoją rodzinę.

Obywatelstwo polskie przez małżeństwo

Ślub z obywatelem RP

22/01/2020

W czasach postępującej globalizacji, śluby pomiędzy obywatelami różnych państw, nikogo już nie dziwią. Tylko w naszym kraju, średnia liczba małżeństw zawieranych z osobami innej narodowości wynosi około 10 tysięcy rocznie. I choć ślub z obcokrajowcem w Polsce wymaga spełnienia dodatkowych formalności, to prawdziwa miłość z pewnością jest tego warta. Z tego artykułu dowiesz się, jak zawrzeć międzynarodowy związek małżeński i w jaki sposób ślub pomaga w staraniach o legalizację pobytu oraz polskie obywatelstwo.

Obywatelstwo polskie przez małżeństwo?

Warto zdawać sobie sprawę z faktu, że małżeństwo z obcokrajowcem to coś więcej niż tylko sformalizowanie bliskiej relacji dwojga ludzi poprzez nałożenie na palec obrączek i złożenie przysięgi. Taki związek diametralnie zmienia sytuację życiową osoby, która nie jest polskim obywatelem. Zawieranie ślubów z cudzoziemcami niemającymi pobytu w Polsce wywołuje określone skutki prawne, między innymi pozwala na zalegalizowanie przebywania w naszym kraju, a także umożliwia staranie się o obywatelstwo polskie po ślubie.

 

Jednak samo wstąpienie w związek małżeński – cywilny lub konkordatowy – nie jest równoznaczne z otrzymaniem polskiego paszportu. Świeżo upieczony małżonek – cudzoziemiec będzie mógł ubiegać się o nie dopiero po 3 latach pozostawania w małżeństwie z obywatelem naszego kraju. Niewątpliwie jednak ślub w Polsce stanowi szansę na otrzymanie prawa stałego pobytu na terytorium RP już od dnia zawarcia małżeństwa w kościele lub urzędzie stanu cywilnego.

 

W celu uzyskania pomocy prawnej w kwestii karty pobytu, zezwolenia na pracę, wiz, legalnego pobytu i pracy, skontaktuj się, skontaktuj się: biuro@visaandwork.com, lub telefonicznie: (+48) 71 343 35 94

 

Dlaczego warto mieć obywatelstwo RP?

Po 3 latach od poślubienia Polki lub Polaka osoba z innego kraju może starać się o przyznanie jej naszej narodowości. Oczywiście możliwość posiadania polskiego obywatelstwa jest dostępna dla wszystkich cudzoziemców i niekoniecznie musi przebiegać właśnie przez zawarcie związku małżeńskiego. Tym samym obywatelstwo polskie przez małżeństwo stanowi jeden z wielu sposobów na uzyskanie polskiego paszportu. Posiadanie obywatelstwa z całą pewnością, jest niezwykle kusząca perspektywa, która daje mnóstwo korzyści.

 

Atutem posiadania polskiego paszportu jest swobodny dostęp do krajowego rynku pracy. Ułatwienia w tym zakresie występują na wielu płaszczyznach m.in. w zakresie dokumentacji. Nie posiadając obywatelstwa chcąc zmienić profesję czy miejsce pracy, musimy przechodzić całą procedurę zatrudnienia ponownie, co wiąże się z kosztami oraz straconym czasem spędzonym w urzędach. Oprócz tego mogą wystąpić różne komplikacje na linii pracodawca-pracownik, co może utrudnić całe przedsięwzięcie. Taka sytuacja nie występuje w przypadku pracownika mającego polskie obywatelstwo – w momencie chęci zmiany pracy, składamy wypowiedzenie i możemy bez przeszkód podjąć się innego zajęcia. Zatrudnianie osoby o polskiej narodowości jest również korzystne dla przedsiębiorców, ponieważ w przypadku obcokrajowców trzeba na bieżąco pilnować ważności zezwoleń oraz kart pobytu. Gdyby wygasły, a pracownik dalej pozostał aktywny zawodowo, mogą zostać nałożone kary grzywny w wysokości odpowiednio 3 tysiące dla pracodawcy oraz tysiąc złotych dla zatrudnionego.

 

Warto zaznaczyć, że osoba starająca się o obywatelstwo polskie po ślubie nie musi rezygnować z pierworodnego nadanego jej obywatelstwa. Podwójna narodowość może być atutem dla wielu pracodawców, np. w zakresie języka. Biorąc pod uwagę opisane kwestie, posiadanie polskiego obywatelstwa jest bardzo korzystne pod wieloma względami (nadanie obywatelstwa polskiego).

 

Ślub w Polsce – wymagane dokumenty

 

Osoba chcąca zawrzeć małżeństwo w Polsce bez posiadania obywatelstwa tego kraju, musi przygotować się na kilka dodatkowych formalności, których nie wymaga się przy zawieraniu ślubów między Polakami. Przede wszystkim, musi mieć ważny paszport oraz kartę pobytu w Polsce w przypadku ustanowionego prawa do przebywania na terenie RP. Wymagany jest również dokument potwierdzający prawo do zawarcia małżeństwa, wydany przez urząd stanu cywilnego kraju, z którego pochodzi cudzoziemiec. W przypadku osób z przyznanym statusem uchodźcy, niezbędne jest także okazanie Genewskiego Dokumentu Podróży (tzw. Travel Document).

 

Oprócz tego, aby zawrzeć ślub z cudzoziemcem niemającym pobytu w Polsce niezbędne są:

  • dowód osobisty.
  • skrócony odpis aktu urodzenia
  • odpis aktu zgonu współmałżonka (w przypadku wdów lub wdowców)
  • prawomocny wyrok rozwodowy lub odpis aktu małżeństwa z zapisem o rozwodzie – w przypadku osób rozwiedzionych
  • oświadczenie o nazwisku przyjętym przez małżonków oraz ich dzieci zawarciu małżeństwa w Polsce.

 

Podsumowanie

 

Możliwość uzyskania polskiego obywatelstwa przez małżeństwo zawarte z Polakiem lub Polką to tylko jedna z wielu korzyści, jakie daje formalizacja międzynarodowego związku. Z całą pewnością, przyszli małżonkowie będą musieli przygotować się na szereg formalności do spełnienia. Jednak dla ukochanej osoby warto zdecydować się na większe poświęcenie i wspierać ją w zawiłej oraz skomplikowanej procedurze formalnej, towarzyszącej organizacji takiego ślubu.

Szukasz profesjonalnej pomocy?

Skontaktuj się z nami.

chats